Stölden av Zetterlingska fonden

10
1066

 

2008 fick Uppsala Universitet 12 miljoner kronor när de begärde och fick permutation av den Zetterlingska fonden, med förevändning att homeopati inte är en vetenskap.
Vad händer innanför denna vackra byggnad?

 

ZETTERLINGS DONATION

Text: Gunnar Jansson

Historik

Den homeopatiska läkekonsten infördes till Sverige av Göran Wahlenberg 1780 – 1851. Han var professor i medicin och botanik vid Uppsala universitet. Hans titel var rektor magnificus. Under ca 25 års tid undervisade han i homeopati vid universitetet.

En av hans elever var P O Chr Zetterling. Zetterling blev så intresserad av homeopatin att han donerade 5 000 riksdaler till universitetet. Donationsbrevet lyder som följer:

Donationsbrevet

”Som jag under min långa studenttid blivit allt mer fästad vid Uppsala universitet anhåller jag nu att mot nedanskrivna förbehåll få med varm hand till detta universitet skänka femtusen riksdaler riksmynt, skolande räntan läggas till kapitalet tills summan blivit dubblad, varefter årligen räntan av dessa 10 000 rdr ställes till Medicinska fakultetens disposition för den medicinska vetenskapens främjande, dock med skyldighet att använda ifrågavarande ränta till arvode för föreläsningar över homeopatisk hälsolära så länge denna vetenskap har representanter vid utländska universitet.”

Zetterling sätter här ett bestämt villkor för sin donation. En skyldighet att anordna föreläsningar i homeopati vid universitetet. Zetterling undertecknade sitt donationsbrev 26 augusti 1872.

Ur ett protokoll från den medicinska fakulteten vid Kungliga universitetet i Uppsala står skrivet ”så får fakulteten ödmjukeligen anföra att hon för sin del tillstyrker mottagandet av denna gåva med de vid densamma fästade villkor”.

Därefter var det slut med universitetets ödmjukhet.

Ansökan om permutation

Den 31 maj 1907 skriver den Medicinska fakulteten till Akademiska konsortiet att de vill nyttja fondens avkastning till annat ändamål än föreläsningar i homeopati.

Som skäl anger de att homeopati inte längre kan anses vara en vetenskap. De säger att ”de homeopatiska behandlingsmetoderna var ursäktliga för den tid så de först framställdes (för mer än 100 år sedan) men att homeopatin som metod nu står i klar strid mot den nu rådande medicinska vetenskapen. Det vore medicinska fakulteten föga värdigt och knappast skulle lända universitetet till heder, därest föreläsningar över homeopatisk hälsolära skulle anordnas av fakulteten.”

I en skrivelse från 5 november 1907 går universitetskanslern emot universitetets hemställan och i beslut från den 13 mars 1908 anslöt sig Kungl. Maj:t helt till justitiekanslerns uppfattning att låta kapitalet växa med ränta på ränta tills universitetet ändrat uppfattning eller att homeopatin blivit utdöd.

År 1926 gjorde ett antal homeopatiska läkare en ny framställan om att det skulle anordnas föreläsningar i homeopati, med pengar ur donationen. Denna framställan avslogs.

Den 18 januari 1946 ansöker universitet på nytt om en ändring av donationsvillkoren. Men universitetet får på nytt avslag i en skrivelse, som är undertecknad av Tage Erlander och Lars Tunberg.

Föreläsningar i homeopati

År 1996 gjorde Academia Homeopatica med hjälp av Juristfirman Ernulf en ny framställan om att föreläsningar om homeopati skulle komma till stånd vid universitetet. Detta hjälpte tydligen för fr o m 1998 anordnades årligen flera föreläsningar i homeopati vid universitetet. Vi var många som åkte dit och försvarade homeopatin bl a Anders Pettersson, Stephanie Arnberg, Jorgos Kavouras och undertecknad. Vi föreläste för både läkarstudenter och sjuksköterskeelever. Själv var jag där 11 gånger med Dan Larhammar som opponent. Vi mötte åhörare som var både för och emot homeopatin. Mycket positivt kändes det de gånger då någon åhörare med egen erfarenhet tordes berätta att de blivit botade med hjälp av homeopati.

Universitetet ville tydligen absolut inte använda den donation som de ödmjukt emottagit till föreläsningar i homeopati, utan gjorde på nytt en framställan om permutation.

Beslut om permutation

Kammarkollegiet beslutar 2008-03-05 att tillstyrka permutationen. I en 4 sidor lång utläggning berättar Kammarkollegiet om anledningen till sitt beslut.

Man gör enligt min uppfattning en häpnadsväckande fri tolkning av donationsbrevets lydelse. Man menar att främsta syftet med donationen var att främja den medicinska vetenskapen. Man bortser således helt från skyldigheten att hålla föreläsningar i homeopatisk hälsolära som ju var klart utsagt i donationsbrevet. Som stöd för sin uppfattning hänvisar Kammarkollegiet till remissvar från Socialstyrelsen, Svenska läkarsällskapet och Kungl. Vetenskapsakademin. Samtliga dessa tre instanser tillstyrker permutationen. Socialstyrelsen säger att det inte finns någon dokumenterad forskning som stöder att användandet av homeopatiska läkemedel står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Svenska läkarsällskapet har anfört följande: ”Det är välgrundat i litteraturen att effekter inte kan skönjas ovanför ett slags placebo.” Kungl. Vetenskapsakademin anser att homeopati inte ingår i den medicinska vetenskapen och att förhållanden ändras i sådan grad att förutsättningar för permutation föreligger.

Överklagan

Kammarkollegiets beslut kunde överklagas inom tre veckor, vilket gjordes av Svenska föreningen för vetenskaplig homeopati och av undertecknad. Jag gjorde en mycket omfattande överklagan där jag påpekade hur fel de hade. Troligtvis läste inte någon igenom detta för sedan kom det ett fint officiellt brev från regeringen, utbildningsdepartementet där det stod ” Regering tar inte upp överklagan till prövning.” Skälet var att enligt förvaltningslagen § 22 1986:223 får ett beslut bara överklagas av den som beslutet angår. Regeringen finner att Kammarkollegiets beslut inte kan anses angå Gunnar Jansson på ett sådant sätt att han har rätt att överklaga beslutet. Överklagandet kan därför inte prövas av regeringen. Svenska föreningen för vetenskaplig homeopat fick ett liknande beslut.

Homeopatisk forskning

Undertecknad och många andra vet att det finns en mängd undersökningar, som visar att homeopati fungerar. Robert Hahn, forskningschef på Södertälje lasarett, skriver på sin blogg att det finns 230 vetenskapliga undersökningar om homeopati. Då man slår samman (gör en s k metaanalys av) de drygt 100 bästa studierna, vilka alla är läkemedelsprövningar (randomiserade dubbel-blindstudier) får man enligt Robert Hahn fram att homeopati är dubbelt så bra som placebo.

Man beräknar antalet läkare, över hela världen, som regelbundet använder homeopati till 250 000. I många länder betalar försäkringskassan ut ersättning för homeopatisk behandling.

Fondens avkastning

Då permutationen godkändes år 2008 var donationens värde ca 12 miljoner kronor. Enligt Uppsala universitet uppgick avkastningen från stiftelsen år 2007 till 517 000 kronor. År 2009 fördelades totalt 600 000 kronor, år 2010 1,8 miljoner och 2012 kommer totalt 2 000 000 kronor att fördelas.

Med nuvarande avkastning verkar det således som om donationen snabbt töms på pengar. Enligt min uppfattning har Uppsala universitet på ett mycket svekfullt sätt gått emot Zetterlings innersta önskan. Vid donationen skrev han som jag nu upprepar ”dock med skyldighet att använda ifrågavarande ränta till arvode för föreläsningar över homeopatisk hälsolära så länge denna vetenskap har representanter vid utländska universitet”. Det har hela tiden sedan 1872 funnits professurer i homeopati vid olika universitet någonstans i världen.

Text: Gunnar Jansson Norrköping, www.nakh.net

Litteraturförteckning:

Zetterlingska donationen av Herbert Kant
Robert Hahns blogg

 

10 KOMMENTARER

 1. Dags att göra en till protestlista kanske? Den förra är i skrivande stund uppe i 3332 st namn. Hur har de mage att bära sig åt som de gör? Har de inget som helst samvete?

 2. Ja visst är det konstigt att de så glatt kan kapa åt sig pengar som de inte har rätt till. Jag finner inte ordet, men vad skall man kalla det för? Arrogans, maktfullkomlilghet, förmätenhet? Och frågan är, vet de om att de stjäl pengarna eller tror de att de gör rätt?

  Egentligen spelar det ingen roll om vetenskapen tror på homeopati eller inte. De har ingen rätt att gå emot Zetterlings vilja.

  Artikel 2010 UNT där man skriver: – Zetterling angav också noga att inga tidningsredaktioner skulle få vetskap om donationen ”emedan jag på intet vis har lust att skyldra i tidningarne”.

  UNT respekterar alltså inte heller Zetterling, han ville inte synas i tidningarna. Artikel UNT: http://www.unt.se/uppsala/regeringsnej-till-homeopater-964352.aspx

 3. Jag tror personligen att de är fullkomligt medvetna om att de stjäl pengarna, de förvrider bara orden i donationen så en ny sanning ur deras vinkling ska visas upp till allmänheten. De tänjer hela tiden på gränserna så de ska få ökat spelrum så ingen ska tycka det verkar märkligt. Detta är, i mina ögon ingenting annat än ren kriminalitet, de har följt Martin Ingvar och Mats Lekanders fotspår och är lika kriminella som dem.

 4. Tja det är väl som vanligt när det gäller saker som kan påverka läkarkåren och läkemedelsindustrins auktoritära parasitfingrar. Det är bedrövligt !

 5. Det var en mycket underlig tolkning av ”får ett beslut bara överklagas av den som beslutet angår”. Zetterling lever ju inte, så då måste andra som stöder honom få föra hans talan. Vem som helst borde kunna överklaga, särskilt Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati!

 6. Om det inte är kriminellt att ändra donatorns vilja, då har man skapat en ny definition av ordet kriminell. Villkoret för donationen är klar och tydlig. Det har hela tiden funnits professurer i Homeopati vid utländska universitet. Donatorn skriver inte – om man vetenskapligt kan bevisa Homeopati. Han skriver ”så länge denna vetenskap har representanter vid utländska universitet”. Dessutom, hur kan de påstå att beslutet inte angår och därför inte kan överklagas av en praktiserande homeopat och en intresseförening för Homeopati !!? Uppsala universitet kände till villkoren för donationen och tog ”ödmjukeligen” emot gåvan. Det här är, inte bara ett stort svek, utan också, i mina ögon, en rent kriminell handling.

 7. […] Hittade denna artikel på temat: Homeopathy and Wildlife Trauma. Märk väl jag är själv fortsatt ambivalent tills jag ser en vetenskaplig rapport som fastställer orsak och verkan. Det finns också andra övergripande problem med hur man kartlägger och beskriver dessa mediciner. Det sorgliga i detta är att det finns pengar i stiftelser som enligt donatorer avser att gå till sådan forskning och klarläggande men som motståndare som Dan Larhammar i strid med stiftelsers reglemente lägger beslag på. (Stölden av Zetterlingska fonden) […]

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.