Klassisk homeopati effektivt vid klimakteriedepression

1
1412
En mexikansk studie på 133 kvinnor visar att klassisk homeopati är effektivt och säkert vid behandling av depressioner hos kvinnor under den period när menstruationsblödningar är på väg att upphöra.

Referat: Margot Granvik

Skärmavbild 2015-04-16 kl. 00.07.55En mexikansk forskningsgrupp har följt 133 kvinnor som sökte hjälp för depression i samband med menopaus vid ett akademiskt forskningssjukhus i Mexiko City.

Begreppet menopaus används för den sista menstruationsblödningen. Den perimenopausala perioden är tiden kring menopaus, i genomsnitt fyra år före menopaus, tills kvinnan inte haft mensblödning under ett år. Postmenopaus är återstoden av kvinnans liv efter menopausen.

Syftet var att utreda hur effektiv homeopati är för kvinnor i den inledande och avslutande fasen av menopausen, som karaktäriseras av oregelbunden menstruationscykel, påverkad sexuell lust och sömnstörningar. Det är i forskningsstudier belagt att kvinnor lättare riskerar bli deprimerade i samband med menopausen.

Det primära syftet var att värdera effektiviteten och säkerheten vid individuell homeopatisk behandling, jämfört med placebo. Det sekundära syftet vara att jämföra effekten och säkerheten vid behandling med fluoxetine jämfört med placebo.

Fluoxetine är ett antidepressivt SSRI-preparat som den konventionella vården förskriver vid depression under menopausen. SSRI står för selektiv serotoninåterupptagshämmare. Ett känt varumärke är Prozac.

Kvinnorna behandlades enligt den klassiska homeopatins principer: med ett individuellt utvalt homeopatiskt läkemedel åt gången baserat på den samlade bilden av symtomen hos den enskilda kvinnan, och med byte av homeopatiskt läkemedel när en förändrad symtombild gjorde det indikerat.

Studien är randomiserad, dubbel-dummy, dubbel-blind och placebo kontrollerad.
Dubbel-dummy innebär att samtliga grupper i en studie aktivt studeras. Denna studie var upplagd med tre olika grupper.

Studien utfördes på ett allmänt akademiskt forskningssjukhus som ägs av den mexikanska statens hälsoministerium. Sjukhuset har arbetat med homeopatisk behandling sedan år 2004. Homeopatisk behandling utgör en del av Mexikos nationella hälsosystem.

Totalt 534 kvinnor som sökte sjukhuset för att få hjälp med klimakteriebesvär undersöktes för depression. Av dessa uppfyllde 133 studiens kriterier på diagnos MDD (major depression disorder) enligt det vedertagna klassificeringsinstrumentet DSM-IV. Studien ställde ytterligare nio kriterier för att en patient skulle få ingå, som att inte ha pågående homeopatisk, östrogen- eller psykoterapibehandling. Deltagare prövades även mot exkluderande kriterier.

Medelåldern var 49 år och 65 procent av deltagarna i studien var gifta. 64 procent av deltagarna hade en historia av depression.

Patienterna lottades slumpmässigt till att ingå i en av tre grupper:
– individualiserad homeopatisk behandling plus fluoxetine dummy-behandling
– fluoxetine plus individualiserad homeopatisk dummy-behandling
– fluoxetine placebo, plus individualiserad homeopatisk placebo

Den homeopatiska behandlingen utfördes av en läkare som var specialiserad på homeopati samt hade 18 års erfarenhet av klassisk homeopatisk behandling baserat på Hahnemanns metod beskriven i Organons 6:te upplaga, paragraferna 83-104.

För samtliga 133 patienter gjordes en inledande fullständig homeopatisk anamnes.

Uppföljningar för samtliga patienter gjordes efter fyra och sex veckor efter den första kliniska intervjun.

Resultaten av behandlingen mättes med fem olika metoder; utifrån tre olika vetenskapliga vedertagna skattningsskalor; utifrån reaktion på behandlingen, samt remission. Vid kroniska sjukdomar används begreppet remission som en medicinsk diagnostisk term för tillstånd när symtom minskat eller för tillfället helt försvunnit.

Biverkningar vid intag av fluoxetine är bland annat minskad sexuell lust, illamående, insomnia, anorexi, ångest och tremor. En patient fick så stora biverkningar i form av ångest och insomningsstörningar av fluoxetine att behandlingen fick avbrytas och patienten fick gå över till homeopatisk behandling i stället.

I gruppen som fick homeopatisk behandling upplevde 11,4 procent milda förstförsämringar, med efterföljande kliniska förbättringar. Ingen i homeopatigruppen behövde avbryta behandlingen.

Efter sex veckors behandling visade resultaten att den homeopatiska behandlingen hade bättre effekt än placebo (5 punkter på den skala som användes). 54,5 procent av patienterna svarade på behandlingen. För 15,9 procent hade symtomen minskat eller var för tillfället borta (remission).

Även de som fick fluoxetine mådde bättre än de deltagare som enbart fick placebo (3,2 punkter). I fluoxetinegruppen svarade 41,3 procent på behandlingen. 14,2 procent upplevde remission.

I placebogruppen svarade 11,6 procent på placebobehandlingen och 4,7 procent uppgav minskade eller för tillfället upphörda symtom.

Forskargruppens slutsatser är att både individuell homeopatisk behandling och fluoxetine är effektiva vid depressioner hos kvinnor innan och efter menopausen.

Macías-Cortés et al tar upp många olika intressanta aspekter i sin avslutande långa diskussion. De konstaterar att resultaten av studien, med tre grupper, enbart kan uttala sig om individuell homeopatisk behandling kontra placebo, samt fluoxetine kontra placebo, men att studien inte innebär att det går att jämföra homeopati med fluoxetine.

Forskargruppen pekar de på att framtida studier som inbegriper individuell homeopatisk behandling bör pågå en längre tid än sex veckor för att utvärdera effekten.

De resonerar kring att den dos av fluoxetine som gavs i studien möjligen var lite för låg, särskilt som menopausen innebär att halterna av östrogen kan fluktuera kraftigt hos kvinnor och att hormonvariationer kan påverka fluoxetinets verkan.

Macías-Cortés et al understryker även att merparten av de kvinnor som ingick i studien kom från fattiga förhållanden, att de var lågutbildade och att 73 procent av dem var eller hade varit utsatta för våld av män i hemmet. Detta sammantaget påverkar välbefinnandet/depressioner.

Forskarna Macías-Cortés et al betonar att fattiga kvinnor i Mexico inte har råd med dyra SSRI-behandlingar, och att dessa skulle kunna ha stor nytta av individuella homeopatiska behandlingar samtidigt som det skulle ge samhällsvinster.

Artikeln kan du hämta här: ”Individualized Homeopathic Treatment and Fluoxetine for Moderate to Severe Depression in Peri- and Postmenopausal Women (HOMDEP-MENOP Study): A Randomized, Double-Dummy, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial”

Vill du läsa mer om de olika begreppen kring menopaus: Läs mer här: Menopaus, symptom och behandling, Fakta och begreppsförklaringar”

Mina reflektioner

Det är bra att det äntligen görs studier på homeopatisk behandling som följer Hahnemanns principer, det vill säga där patienten får ett individuellt valt homeopatiskt läkemedel utifrån sin symtombild!

Det känns också hoppfullt att en homeopatiskt utbildad läkare med 18 års erfarenhet gör förskrivningarna. Det visar på en djup förståelse av den homeopatiska läkekonsten och att även skolmedicinens läkare är öppna för att utbilda sig och skaffa sig erfarenheter av den homeopatiska behandlingsformen, samt delta i forskning.

Jag kan bara instämma med forskargruppen att sex veckor verkar vara en väl kort tid för att objektivt och vetenskapligt bedöma resultat av homeopatisk behandling. Ändå visar studien att det var de homeopatiska läkemedlen som gav snabbast effekt!

Eftersom homeopatisk behandling strävar efter att bota blir det även konstigt att använda remission, alltså att symtom har minskat eller tillfälligtvis är borta, som mätesätt. I en framgångsrik homeopatisk behandling försvinner symtomen för alltid. Då måste följaktligen utvärderingar göras också lång tid efter en avslutad behandling.

En annan brist i studien är att den till exempel inte tog upp besvär med vallningar, nattsvettningar och sömnstörningar. Studien var avgränsad att enbart fokusera på depressioner före och efter själva menopausen. Det går också emot hur klassisk individuell homeopatisk behandling utförs, som tar hänsyn till hela patienten, såväl fysiska, känslomässiga som mentala tillstånd.

Men mer än allt annat visar detta hur effektiv individuell klassisk homeopatisk behandling är: klart över placebo.

I stället för att dämpa symtom genom dagliga kemiska medicinintag som påverkar östrogen- och hormonbalanser, stimulerar rätt individuellt utvalt homeopatiskt läkemedel patienten att få igång en läkeprocess som ger en permanent bättre hälsa.

Studien visar även att vid homeopatisk behandling är riskerna för biverkningar små: En lindrig förstförsämring, som följs av kliniska förbättringar!
Det blir allt mer tydligt att de nya kvalificerade vetenskapliga studier som görs visar hur effektiv och säker klassisk homeopatisk behandling är. Vill man som patient ta ansvar för sin hälsa är det smart att välja klassisk homeopati!

Margot Granvik

Källa: Emma del Carmen Macías-Cortés, Lidia Llanes-González, Leopoldo Aguilar-Faisal och Juan Asbun-Bojalil. Individualized Homeopathic Treatment and Fluoxetine for Moderate to Severe Depression in Peri- and Postmenopausal Women (HOMDEP-MENOP Study): A Randomized, Double-Dummy, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. DOI: 10.1371/journal.pone.0118440. PLOS. March 13, 2015

 

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.