KAM-utredning vill förbjuda behandling av allvarliga sjukdomar 

0
1141
Idag får KAM-utövare inte behandla patienter med cancer, diabetes och epilepsi. KAM-utredningen vill i en ny lag i stället förbjuda behandling av ”allvarliga sjukdomar”Symtomlindrande åtgärder ska dock vara tillåtna

Av Margot Granvik, vetenskapsjournalist och klassisk homeopat

Ett av förslagen i den aktuella utredningen om komplementär och alternativmedicin av Kjell Asplund handlar om att ersätta de utpekade diagnoserna cancer, diabetes och epilepsi med det mer heltäckande begreppet allvarliga sjukdomar.

Utredaren föreslår ett generellt förbud mot att behandla allvarlig sjukdom med alternativa och komplementära metoder, samt att förbudet ska gälla både somatiska och psykiska sjukdomar. Symtomlindrande åtgärder ska enligt lagförslaget vara tillåtna. 

För att förstå hur lagtexten motiverats och tolkats får man gå till förarbetena, det vill säga själva utredningen. Här kan man följa hur utredaren resonerat och också se vad han konkret menar.  

Hur definieras allvarlig sjukdom? 

Enligt det nya lagförslaget är allvarlig sjukdom ett sjukdomstillstånd som uppfyller minst ett av kriterierna: 

  1. Tillståndet är livshotande 
  1. Tillståndet medför eller kommer att medföra en mycket omfattande funktionsnedsättning 

tolkningen av begreppet allvarlig sjukdom har utredningen utgått ifrån en nationell modell för att bedöma och gradera sjukdomstillstånd, de så kallade nationella prioriteringsriktlinjerna. Vidare har man vägt in hur Socialstyrelsen bedömer vad som är allvarliga sjukdomar när de gör försäkringsmedicinska bedömningar. 

För att få en bild av vad detta handlar om kan man gå till Socialstyrelsens dokument ”Begreppet allvarlig sjukdom eller skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang”:  

Infektioner – svår hiv/aids 

Tumörer – maligna tumörsjukdomar 

Nervsystemet – svår Parkinson; ALS; svåra demenssjukdomar; epilepsi med dålig anfallskontroll; MS 

Psykiska sjukdomar – svår ätstörning; svåra tvångssyndrom: svår bipolär sjukdom; svår depression 

Etcetera… 

Listan tar upp fler svåra tillstånd och finns här. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/fmb-allvarlig-sjukdom.pdf // 

”… förbjudet att behandla? 

Nästa begrepp i den föreslagna lagtexten som behöver definieras för att förstå lagens intention och hur den ska tolkas är begreppet behandla 

Enligt utredaren avses: ”… behandlingar som syftar till att bota, hejda utvecklingen av eller på annat sätt angripa de bakomliggande orsakerna till en allvarlig sjukdom eller med sjukdomar jämförliga tillstånd.   

Undantag från förbudet att behandla 

I utredningens lagförslag finns undantag från förbudet att behandla. Symtomlindrande behandling ska tillåtas. Och då avses behandlingar som görs för att förebygga, utreda eller lindra symtom som orsakats av en sjukdom eller en sjukdomsbehandling. 

Eftersom förebyggande, utredande och symtomlindrande vårdåtgärder tillåts vid allvarliga sjukdomar anser Asplund inte att lagförslaget urgröper människors grundläggande fri- och rättigheter. 

En slutsats från utredningen är att lagförslaget om förbud att behandla allvarliga sjukdomar innebär att yrkesutövare av KAM bättre måste ta reda på vilka tillstånd som får eller inte får behandlas. 

Oaktsamhet blir straffbart 

KAM-utredningen föreslår att de bestämmelser om straff som idag finns i patientsäkerhetslagen överförs till den nya lagen. Han vill utvidga bestämmelsen om straffansvar till att omfatta även oaktsamhet. Idag finns straffansvar för den som uppsåtligen orsakar skada eller fara. Nu ska även oaktsamhet, det vill säga att behandlarna ”inte visste” leda till straff. Bristande kunskaper eller erfarenhet ska inte befria från ansvar enligt utredaren. 

FOTNOT: KAM-utredningen föreslår att åldern för att få behandla barn utanför den vanliga sjukvården ska höjas från åtta till 15 år. Symtomlindrande behandling ska dock bli tillåten för barn (och gravida). Läs mer här

BAKGRUND: 

Den aktuella KAM-utredningen har föregåtts av ett antal utredningar som i stort sett hamnat i papperskorgen eller undantagsvis lett till några smärre förändringar i lagarna. Asplund förklarar att hans utredning antagit en pragmatisk inställning. Han vill lägga fram ett lagförslag som har chans att gå igenom och bli en ny gällande lag. 

Idag regleras KAM-metoder inom samma lagar som styr hälso- och sjukvården. KAM-utredningen föreslår en renodling: hälso- och sjukvården styrs av sina lagar och en helt ny lag ska reglera behandlingar som utförs inom komplementär och alternativmedicin. Den nya lagen föreslås hetaLagen om vissa begränsningar i rätten att yrkesmässigt utföra vård. 

FÖLJ KAM-utredningen PÅ HOMEOPATIBLOGGEN: 

https://klassiskahomeopater.se/patienters-ratt-att-fa-valja-vard-krymper/ 

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.