Barn med adhd blev bättre av homeopati

1
1219

Beteendet och kognitionen blev bättre hos barn med adhd

Det tog i genomsnitt fem månader med homeopatisk behandling för barn med adhd att uppnå en 50-procentig förbättring.

Både föräldrar och neuropsykiatriska undersökningar vittnade om att beteendestörningar som impulsivitet, och kognitiva funktioner, blev klart bättre.

Artikelförfattare: Margot Granvik och Chris Jörgenfelt

I studien Homeopathic treatment of children with attention deficit hyperactivity disorder: a randomised, double blind, placebo controlled crossover trial[1] undersöker forskargruppen Frei et al ifall homeopatisk behandling av barn med adhd-diagnos ger bättre resultat än placebo.

Studien undersöker även vilka neuropsykiatriska tester som är bäst lämpade för att kartlägga förändringarna hos barnen. Ytterligare frågor studien söker svar på är hur lång tid behandlingen behöver pågå innan resultat, samt hur långsiktigt effektiv homeopatisk behandling är vid adhd.

Studien är en randomiserad dubbelblind placebo kontrollerad crossover-studie, vilket krävs för vetenskaplig acceptans. Ifall samma studie dessutom utförs på flera olika center klassas det som högsta nivån: en studie av så kallad ”guldstandard”.

Crossover innebär att patienten först får det verksamma läkemedlet under en period, för att sedan, ibland efter ett uppehåll, en så kallad wash-out, få placebo. Eller också tvärtom, först placebo, sedan ett uppehåll, och därefter det verksamma läkemedlet.

Ett problem med crossover är att det är svårt att veta hur mycket effekterna av läkemedlet påverkar de patienter, som först får läkemedlet och sedan placebo, under själva placeboperioden, och hur pålitliga uppgifterna således blir.

För Frei et al var upplägget av studien med screening och crossover ett försök att använda den konventionella medicinens standardupplägg i en form som kan fungera för den homeopatiska medicinska läkekonsten. En avgörande skillnad på behandlingsmetoderna är att inom den homeopatiska läkekonsten förskrivs läkemedel alltid individuellt för varje patient, medan den konventionella medicinen fokuserar på diagnos.

För att kunna göra en studie om homeopatiska läkemedels effekt, jämfört med placebo, måste man först hitta det homeopatiska läkemedel som behandlingen av respektive patient behöver inledas med. Detta krav omöjliggör så kallade blindade studier där man slumpvis delar in patienter i olika grupper och ger alla samma (konventionella) läkemedel. I en homeopatiskt korrekt upplagd studie kan blindning göras först efter att det korrekta individuella läkemedlet har hittats för patienten.

Frei et al har i tidigare forskning[2] arbetat med LM-potenser, och då erfarit att när man slutar ge det homeopatiska läkemedlet avtar förbättringen gradvis och att förbättringen till större delen har försvunnit efter fyra veckor. Därför valde man i den här studien att lägga upp crossover studien i sex veckors perioder. Det var även den maximala längd man trodde att föräldrar skulle klara av.

Totalt 83 barn mellan 6-16 år med en adhd-diagnos enligt diagnosmanualen DSM-IV* ingick. Diagnosen bekräftades genom ytterligare en rad tester, däribland WISC-III**. Barnen skulle ha ett föräldraskattat Conners’ Global Index, CGI***, på minst 14 för att få ingå i studien. I genomsnitt hade deltagarna ett CGI på 19 poäng.

Studien föregicks av en så kallad screeningsfas vilket innebär att samtliga deltagare i inledningen fick individuell homeopatisk behandling, med läkemedel i LM-potenser varje eller varannan dag. Detta pågick ända tills man hittade rätt matchande medel, och patienten uppnådde en förbättring av CGI med 50 procent, eller med minst 9 poäng, så att man fick bekräftat att patienten svarade på det homeopatiska läkemedlet.

Totalt 62 barn uppnådde en 50-procentig förbättring eller mer av CGI, vilket bekräftades i neuropsykiatriska tester.

Dessa 62 patienter deltog i crossoverstudien. De delades upp i två grupper som antingen fick sitt individuellt utvalda homeopatiska läkemedel medel i sex veckor, följt av placebo i sex veckor, eller placebo i sex veckor, följt av sitt individuellt utvalda medel i sex veckor. Båda grupperna fick efter detta åter homeopatisk behandling under en ny sexveckors period. Den homeopatiska behandlingen fortsatte sedan efter själva studien under en obegränsad tid.

CGI-tester, samt en rad andra neuropsykiatriska och motoriska tester, gjordes innan barnet gick in i själva crossover behandlingen, efter varje crossover period samt sex veckor efter slutförd crossover.

Medeltalet för CGI innan studien var 19 poäng, med en variation mellan 15-25.

Under screeningfasen, det vill säga under den inledande behandlingen där man sökte efter rätt individuellt homeopatiskt läkemedel för respektive barn, tog det i genomsnitt 5,1 månader att nå en halvering av den inledande poängsumman. 17 olika homeopatiska läkemedel användes för de 62 deltagarna.

De neuropsykiatriska testerna visar att redan under screeningen förbättrades den kognitiva förmågan som visuell perception, impulsivitet och uppmärksamhet signifikant hos barnen.

När barnen gick in i själva crossover fasen, där de delades in i två grupper, var CGI i genomsnitt 8 (med ett omfång på mellan 4-15). Under den andra crossover fasen uppstod en statiskt signifikant skillnad (P=0.0479) mellan gruppen som fick placebo jämfört med gruppen som fick homeopatisk behandling.

Efter att crossover studien var klar återgick samtliga barn till behandling med homeopatiska läkemedel. 14 veckor efter crossover studien var avslutad, var förbättringen hos dem fortfarande signifikant, men genomsnittet för CGI hade ökat till 10.

Vid den sista mätningen, som i genomsnitt gjordes efter 19 månader – beroende på när respektive barn gick in i studien kunde den totala behandlingsperioden variera mellan 10-30 månader – hade 53 av barnen ett CGI på 7 poäng. Det motsvarar en förbättring på 63 procent, eller en minskning av CGI med 12 poäng.

Forskargruppens slutsats är att studien ger vetenskapliga bevis för att homeopati är effektivt vid behandling av adhd, framför allt när det gäller beteende och kognition.

 

Våra reflektioner:

Studien väcker frågor kring själva upplägget: En homeopatisk behandling startar en process hos individen och vid rätt valt medel för det tillstånd patienten befinner sig i startar en läkningsprocess. Frågan är hur mycket den inledande behandlingen under screeningperioden, där det sista medlet barnet fick var ett väl fungerande läkemedel, sedan påverkade resultaten under själva crossoverperioden med placebo?

En annan fråga är hur flexibla forskarna var att följa upp barnen. I studien undvek de behandlande homeopaterna explicit att träffa patienten, för att undvika bias. All information utbyttes via föräldrar. Frågan är om inte samtal även med barnen, och speciellt då de äldre barnen, hade varit till hjälp i det homeopatiska arbetet och gett ledtrådar för ett byte av det homeopatiska läkemedlet under själva behandlingen. Särskilt de barn som föll ut ur studien för att de inte längre fick resultat hade förmodligen utvecklat en ny symtombild och därför behövt ett annat homeopatiskt läkemedel.

Ur en homeopatisk synvinkel är det intressant att bland de 17 olika homeopatiska läkemedel som användes för de 62 deltagarna återfinns vare sig Medorrhinum eller Tuberculinum, som är två välkända läkemedel med en helhetsbild som kan indikera adhd-problematik.[3]

Av Margot Granvik och Chris Jörgenfelt

 

FAKTA:

Adhd står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder, det vill säga uppmärksamhets- och hyperaktivitetsproblem. Adhd drabbar cirka tre till fem procent av alla barn, oftare pojkar än flickor, med reservation för att mörkertalet bland flickor kan vara stort.

* Diagnosmanualen DSM-IV står för Diagnostic and Statistical Mannual of Mental Disorders -IV. Diagnosmanualen används inom psykiatrin.

** WISC III är ett intelligenstest för barn mellan 6-16 år

***CGI står för Conners Global Index. Det är ett frågeformulär för att skatta beteendeproblem i skalor.

Crossover: patienten får det verksamma läkemedlet under en period, och efter ett uppehåll (wash-out), placebo. Eller tvärtom: först placebo, eventuellt uppehåll, det verksamma läkemedlet.

 

KÄLLA:

Frei H, Everts R, von Ammon K, Kaufman F, Walther D, Hsu-Schmitz SF, Collenberg M, Fuhrer K, Hassink R, Steinlin M, Thurneysen An. Homeopathic treatment of children with attention deficit hyperactivity disorder: a randomised, double blind, placebo controlled crossover trial. Eur J Pediatr. 2005. 164: 758-767.

 

Samtliga artiklar och studier av Frei et al finns på www.heinerfrei.ch välj Publications English.

 


[1] Frei H, Everts R, von Ammon K, Kaufman F, Walther D, Hsu-Schmitz SF, Collenberg M, Fuhrer K, Hassink R, Steinlin M, Thurneysen An. Homeopathic treatment of children with attention deficit hyperactivity disorder: a randomised, double blind, placebo controlled crossover trial. Eur J Pediatr. 2005. 164: 758-767

[2] Frei H, Thurneysen A. Treatment for hyperactive children: homeopathy and methylphenidate compared in a family setting. British Homeopathic Journal. 2001. 90: 183-188.

[3] Se: Herscu, Paul; The homeopathic treatment of children (1991). North Atlantic Books, Berkeley.

Samt Morrison, Roger, M.D. Desktop guide (1993). Hahnemann Clinic Publishing, Albany

1 KOMMENTAR

  1. Forskargruppen kom fram till att ”The trial suggests scientific evidence…”. Dvs att försöket/studien antyder att det finns vetenskaplig evidens. Skillnaden må vara subtil, men den är signifikant när det kommer till forskningsspråk. ”Suggest” används oftast om försiktiga slutsatser.

    Varför kan de tänkas vara försiktiga? Studiegruppen är till att börja med liten. Effektstorlekarna var också små och dessutom inkonsekventa. T ex blev verumgrenens (homeopati) siffror försämrade vid första crossoverperioden. Dessutom fick homeopatigruppen signifikant försämrade siffror överlag i en mätning (PC, WISC-III). Samtidigt fick homeopatigruppen signifikanta förbättringar i två andra mätningar (CGI, VLMT).

    Kanske finns här någonstans en riktig effekt, men det måste i så fall bekräftas av fler och större studier. Annars tycker jag att själva upplägget verkar ambitiöst och bra.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.