Skydda kolloidalt silver från VoF – Genmäle Helsingborgs Dagblad och Sydsvenska Dagbladet

4
1128
Marina Szöges: Med anledning av att tidningarna SD- och SvD har attackerat kolloidalt silver med osakliga artiklar publiceras Anders Sultan och Michael Zazzios genmäle på Dagens Homeopati. Jag vill samtidigt poängtera att kolloidalt silver i sin form motsvarar en D5 potens men kan ändå inte räknas som ett homeopatiskt medel. Däremot är det helt klart att kolloidalt silver fungerar på patogena mikroorganismer liksom även homeopati gör, när det ges efter likhetsprincipen.

Här finns originalartikeln

Genmäle Helsingborgs Dagblad och Sydsvenska Dagbladet som svar på artiklar innehållandes osakligheter och grovt förtal gentemot Anders Sultan

kollidalt_silverHär publicerar vi hela det genmäle vi satt ihop för att visa hur fel Helsingborgs Dagblad har haft när de attackerat Anders Sultan, Ion Silver och samtidigt förolämpat och idiotförklarat många tiotusentals nöjda användare av det kolloidala silvret Ionosil. Artiklarna publicerades 2014-10-25 och 2014-10-27.

Trots att originalartiklarna innehållandes osanningar och grovt förtal var på totalt kring 21.000 tecken, så har Helsingborgs Dagblad endast erbjudit ett genmäle på 2500 tecken, så därför tvingas man läsa hela historien här på denna sida. Budet från chefredaktören Lars Johansson var ”2500 eller inget”.

Enligt publicistisk sed och branschkutym så skall den förfördelade som erbjuds dementi/genmäle få lika stort utrymme för detta som ursprungsartikeln och införandet skall ske på samma plats i tidningen liksom publiceras samma veckodag som originalartikeln – i det här fallet på en lördag, då den första artikeln publicerades.

Publicering skall även göras på Internet om artiklar har publicerats där, vilket det har i ert fall. Inom radio- och TV-branschen gäller motsvarande sed- att dementi/genmäle för göras på samma tid och dag och ha samma utrymme som publicistens eget inslag.

Trots detta, så väljer tidningen att enbart ge ett utrymme motsvarande en tiondel, vilket är i linje med den häxprocess tidningen initierat mot ett sedan 14 år tillbaka seriöst arbetande företag med uppskattade produkter.

ION SILVER AB HAR INTE POLISANMÄLTS

HD:s artikelserie har spridit osanningar och grovt förtalat Anders Sultan, VD för Ion Silver. Man har även spridit lögner om Kolloidalt Silver och förolämpat många tiotusentals av de nöjda användare som använder produkten Ionosil. Tre artiklar har publicerats utan att båda sidor har fått komma till tals, vilket strider mot de pressetiska reglerna. HD-journalisten har även ägnat sig åt sensationsjournalistik där journalisten döljer sig bakom en falsk identitet för att få fram information och allt har fått stå oemotsagt fram tills nu.

Att Ion Silver skulle vara polisanmält är inte sant. Läkemedelsverket har inte fattat något beslut om någon polisanmälan.

Stora rubriker om polisanmälan är osanna

De stora rubrikerna om att Ion Silver skulle vara polisanmält är inte sant. Det har inte ens fattats något beslut om att en polisanmälan ska göras, har Per-Åke Sandvold på Läkemedelsverket meddelat Ion Silver AB tisdagen den 28 oktober. Att HD-journalisten far med så pass allvarlig osanning gör att hela artikelserien i HD om Anders Sultan, Ion Silver AB och kolloidalt silver måste ifrågasättas.Att man skulle förbjuda produkten finns det heller inte belägg för.

Ion Silvers talesperson kontaktade förgäves HD

Helsingborgs Dagblad hävdade i sin första artikel om kolloidalt silver att tidningen hade gett Ion Silver fem dagar för en kommentar, vilket inte är sant. Journalisten ringde Anders Sultan på onsdagen, och sa att de hade några frågor till honom. Anders Sultan bad att få dem skriftligen men det vägrade tidningen att lämna ut. Sedan den onsdagen har Michael Zazzio, som är talesperson för Ion Silver, försökt nå både journalisten och chefsredaktören utan resultat trots att Michael Zazzio ringde, e-postade och lämnade upprepade telefonmeddelanden från onsdag till måndag kväll, det vill säga både före och efter publiceringen i HD. Detta ledde till att journalistens artiklar fick stå helt oemotsagda, vilket bryter mot de pressetiska regler som innebär att en journalist ska låta båda sidor komma till tals. Det som även är intressant i sammanhanget är att tidningen helt hade stängt av artikelns kommentarsfunktion på nätet. Detta vittnar om att publicisten ville prångla ut en ensidigt vinklad bild.

HD pekar ogrundat ut Anders Sultan som brottslig

Tidningen Helsingborgs Dagblad pekar ut Anders Sultan som brottslig och klandervärd när han som privatperson i det slutna, privata facebook-forumet, bidrar med sina kunskaper, erfarenheter och länkar till studier som visar att kolloidalt silver är verksamt mot olika mikroorganismer och vid olika sjukdomstillstånd. I tidningen påstås detta strida mot läkemedelslagen, patientsäkerhetslagen, konsumentlagstiftningen och marknadsföringslagen. I verkligheten är det en storm i ett vattenglas, där en journalist med egenintresse och starka kopplingar till skeptikerrörelsen Vetenskap och Folkbildning (VoF) piskar upp en hetsjaktsstämning samt uppviglar myndighetspersoner till att agera trots att det inte finns något att agera mot. Här ska vi nu ta och reda ut begreppen, ett efter ett.

Inte brottsligt enligt EU:s lagar

En grundläggande lagstiftning som gäller för EU är ”Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna” (ECHR). Artiklarna 8-11 i ECHR ger medborgarna vissa grundläggande friheter och rättigheter: rätt till skydd för privat- och familjeliv, tankefrihet, yttrandefrihet samt frihet att delta i sammankomster och föreningar av alla slag. I privatlivet ingår all personlig korrespondens. Dessa rättigheter kan inte inskränkas om det inte äventyrar statens eller den allmänna säkerheten, ekonomiskt välstånd, förebyggande av brott och oordning eller skydd för hälsa och moral. Endast om något bevisligen är hälsovådligt så kan det förbjudas men inte annars. Kolloidalt silver är inte ens i närheten så hälsovådligt som kommunernas dricksvatten, vilket innehåller arsenik och toxiska tungmetaller.

Vad som gäller enligt Kemikalieinspektionen

Kolloidalt silver står under Kemikalieinspektionens kontroll eftersom det är klassat som ett vattendesinfektionsmedel och därmed får marknadsföras som ett medel som neutraliserar virus, bakterier, svamp och encelliga organismer (till exempel amöbor). Det är också så som medlet ettiketteras och marknadsförs.

Silver och vattendesinfektion

Silver- och kopparjoner har sedan antiken använts för att rena vatten från bakterie- och algtillväxt. I vilda västern brukade man lägga en silverdollar i vatten- eller mjölkkärlen eftersom man visste att det höll sig bättre då. Ett faktum, som få känner till, är att silverjondesinficerat vatten har använts i över 40 år ombord på fartyg världen över, vilket görs även i dagens Sverige och andra EU-medlemsstater. Dessa system har installerats på tusentals fartyg sedan 1970-talet. Ett ledande företag inom vattendesinfektion på stora fartyg är det Göteborgsbaserade företaget Jowa. Silver i vattendesinfektionssammanhang är konstaterat ofarligt och det finns lång erfarenhet av tekniken utan att några biverkningar har registrerats. Flera miljoner människor, sjömän och passagerare har druckit silverjondesinficerat vatten under denna period.

Fritidsbåtägare som vill hålla vattnet i färskvattentanken friskt – är vana vid att använda ett silverpreparat vid namn AquaClean som man häller i färskvattentanken för att få ett bakteriefritt vatten under upp till sex månader.

NASA, ESA och den ryska rymdstyrelsen

Både NASA och den ryska rymdstyrelsen har under många år använt sig av silverjondesinfektion av dricksvattnet ute i rymden – precis som på fartygen. Om det är någon som tar reda på om något verkligen är säkert innan det används, så är det de myndigheter som ansvarar för astronauternas hälsa. Hela Apolloprogrammet använde sig av vatten som hade renats med silverjoner.

Medicinsk effekt av Kolloidalt Silver

Värt att notera är dock att allt mer forskning visar hur effektivt silver kan vara på många olika sorters mikrober. Till och med Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten sade för drygt två veckor sedan, i ett telefonsamtal med Michael Zazzio då NHF Sweden (National Health Federation Sweden) ville framföra att man kunde pröva att använda kolloidalt silver i kampen mot ebola: ”Att kolloidalt silver fungerar på de flesta virus är ju känt” (Klicka här och lyssna på samtalet där Michael Zazzio och Anders Tegnell diskuterar möjliga alternativ för att få stopp på Ebola). Inte nog med att expertisen i Sverige vet detta. Det finns även ett hundratal MEDLINE-indexerade studier om kolloidalt silver och dess effekt på olika skadliga mikroorganismer såsom virus, bakterier, svamp samt encelliga organismer. Lite märkligt att våra myndigheter säger en sak i inofficiella sammanhang och en annan sak till media och allmänheten. Ännu ett tecken på att någon bestämt sig för att kolloidalt silver ska bort från dagordningen.

Beträffande just ebola så har en minister från Sierra Leone nyligen gått ut och konfirmerat att 500 ebolasmittade personer har blivit bättre efter att de har behandlats med Kolloidalt Silver. En signifikansprövning av resultatet ger ett p‑värde (trolighetsvärde) som är mindre än 1·10-308. Detta innebär att om signifikansen är enormt hög till förmån för behandling med kolloidalt silver vid ebolasjukdom så fungerar behandlingen.

Kolloidalt silver fungerar på Ebola: Minister i Sierra Leone bekräftar

I Facebookgruppen Kolloidalt Silver 2.0 finns det över 500 sidor användarberättelser som erfarenhetsmässigt även vittnar om positiva bieffekter i form av förbättrat hälsotillstånd när konsumenter har använt den silverhaltiga vattenreningsprodukten Ionosil.

Det Kolloidala Silvret, Ionosil säljs och marknadsförs som vattenreningsprodukt och får som sådan enligt kemikalieinspektionen ettiketteras som verksam mot svampar, virus, bakterier och encelliga organismer genom sitt innehåll av silver.

Ion Silver påstås ha brutit mot Läkemedelslagen

Enligt läkemedelslagen får inga andra substanser än läkemedel saluföras som tillskriver substansen en botande, lindrande eller förebyggande effekt. För det första sker det ingen försäljning i den privata, slutna facebook-gruppen. Det är heller ingen som får betalt för sina inlägg, råd eller den tid som olika individer lägger ned på att delta i diskussionsforumet. För det andra är det en vattenreningsprodukt under Kemikalieinspektionen som diskuteras och säljs inte med annan information än den som godkänns av Kemikalieinspektionen. För det tredje så är det inte olagligt för en individ att privat, i ett slutet forum ge information om inköpsställen, råd eller tips, eller förmedla kunskap och information eller länka till vetenskapliga studier. Det är inte heller olagligt för Anders Sultan när han agerar som privatperson – han har enlig ovan nämnda lagstiftning rätt till ett privatliv oavsett sin befattning, liksom alla andra medborgare inom EU.

Ion Silver påstås bryta mot Marknadsföringslagen

Att en sluten, privat facebook-grupp skulle kunna utgöra marknadsföring strider mot artikel 8 i ECHR. I en facebook-grupp, vilken dessutom betraktas som en förening och där medlemmarna deltar privat och inte professionellt, har alla medlemmar de i ovan specificerade friheterna och rättigheterna, vilket inkluderar all korrespondens. Det ska tilläggas att det enligt den svenska lagstiftningen är tillåtet för var och en att privat göra vilka hälsopåståenden som helst. Det råder inte någon censur för medborgarna i Sverige och Europa även om vissa myndighetsutövare skulle önska att det gjorde det. Samtal med journalister räknas enligt svensk lag inte heller som marknadsföring, inte ens när Anders Sultan talar med HD:s journalist, oavsett om journalisten som i det här fallet verkade under falsk identitet. Således kan Anders Sultans hälsopåståenden på facebook och till HD:s journalist inte utgöra någon grund för marknadsföringsbrott. Inte heller om Anders Sultan i privat regi eller i något annat bolags regi (under förutsättning att det ej säljer kollodalt silver) skulle hålla ett föredrag om kolloidalt silver och dess hälsoeffekter skulle det utgöra något brott.

Ska en apelsinhandlare inte kunna yttra sig i ett privat forum om att apelsiner botar skörbjugg? Ska en vitlökshandlare, privat till sina vänner, inte kunna yttra att vitlök är bra för immunförsvaret? Ska en filmjölksförsäljare till vänner och bekanta inte kunna säga att lactobaciller höjer immunförsvaret och stabiliserar magen? Ska en terapeut i ett privat forum inte kunna hävda att en produkt är verksamt genom att hänvisa till länkar med referenser? Ska det verkligen – utan stöd i lagstiftning – betraktas som ett brott och bedrivas hetsjakt på? Vart är Sverige i sådana fall på väg? Vi får nog bygga ut våra fängelser

I ett enda slag skulle det vimla av brottslingar på nätet eftersom det är massvis med människor som ger varandra hälsoråd om vitaminer, mineraler, kosttillskott, hälsokostprodukter och örter i olika forum.

Ion Silver påstås bryta mot Patientsäkerhetslagen

Det finns många missuppfattningar om patientsäkerhetslagens kapitel 5 (kvacksalveriparagrafen). Många tjänstemän på Socialstyrelsen, IVO med flera myndigheter har fortfarande inte förstått innebörden av lagen. En av dem är Lisa van Duin som har desinformerat HD:s journalist, vilken har citerat hennes osanningar i flera artiklar i HD sedan juni i år. Enligt lagen får de som saknar vårdlegitimation inte undersöka och behandla barn under åtta år eller behandla cancer om det sker mot betalning. Om de gör det utan att ta betalt så går det bra – då är det nämligen inte yrkesmässigt. Att undersöka cancer hos patienter mot betalning är tillåtet för alla. Att mot betalning undersöka andra sjukdomar hos patienter som har cancer går också bra. Att det förhåller sig så är bekräftat av Mårten Kivi på Socialdepartementet via ett brevsvar i april i år. Brev från Mårten Kivi

Risker med sjukvården

Enligt Vårdförbundets beräkningar tar Landstingen livet av 8 patienter per dag på grund av felbehandling. Många patienter dör och skadas även av sjukvården trots att de får protokollsenlig och korrekt behandling. Läkemedel och vårdmetoder inom landstingen är ofta skadliga. Kombinationer av läkemedel likaså, inte minst inom äldrevården. Några dödsfall på grund av alternativmedicinsk behandling i Sverige känner vi inte till. Inte heller har vi funnit några bevis för att någon skulle ha dött på grund av intag av kosttillskott eller vattenreningsmedlet kolloidalt silver. Ändå jagas Anders Sultan och Ion Silver AB av massmedia medan läkemedelsindustrin och landstingssjukvården får agera ostört.

Varje år dör 3000 människor, sex fullsatta jumbojets, på grund av brister i vården. Vårdförbundet sätter upp 3000 kors under Almedalsveckan och kräver en nollvision för vårdskador .I Sveriges skadas varje år drygt 100 000 människor i vården. Det motsvarar cirka nio procent av alla patienter i sjukhusvård visar Socialstyrelsens vårdskademätning.

vardforbundet.se/Agenda/Pressrum/Pressmeddelanden/3000-dor-varje-ar-av-vardskador/

”Vetenskap och beprövad erfarenhet”

Begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet, vilket återfinns i lagstiftningen, används ofta okunnigt av den medicinska eliten, politiker och myndighetsutövare. Begreppet saknar definition såväl i proposition, förarbete, kommittédirektiv, vägledande domar som i lagtexterna. Inte heller den medicinska branschen har någon definition för begreppet och detta gäller även begreppet evidens. De är innehållslösa och tomma begrepp som endast ger utrymme för språklig upplevelse och individuell tolkning och som flitigt används som härskarteknik av det medicinska etablissemanget, vars medlemmar låtsas som om de förstår begreppets innebörd. Enligt ECHR måste lagar vara på förhand begripliga för att de ska kunna leda till straff, annars har de ingen giltighet. Alla regler och straff ska vara förutsebara. Godtycke hotar rättsäkerheten och demokratin och allas likhet inför lagen och får inte förekomma och det gäller även enligt den svenska grundlagen.

Självutnämnda experter

Det medicinska etablissemanget hänvisar ofta till sina egna så kallade experter som avger auktoritära yttranden och ger sin åsikt om saker och ting. Åsikter har ingen förankring i vetenskapen. Tyvärr så är det illa ställt med vetenskaplighet såväl inom sjukhusvården som inom medicinsk nationell forskning. Alltför ofta yttras osanningar som om de vore obestridliga sanningar. I HD:s artiklar hänvisades det till ”experter” som hade fel.

Om grå- eller blåfärgning
”Det finns uppgifter om att personer efter en lång tids intag utvecklat en skiffergrå/blå missfärgning av framför allt hud och ögonvitor (argyria). Även inre organ kan missfärgas. Missfärgningen är permanent och försvinner inte även om man slutar ta silverprodukter.”

Vår kommentar: Det där som sprids om blå- eller gråfärgad hud eller ögonvitor, är oftast kosmetiska biverkningar från gamla silversaltbaserade mediciner som byggde på silvernitrat (vilket inte finns i Kolloidalt Silver) och som var 30.000 gånger starkare än ett modernt 10 ppm starkt Kolloidalt Silver. De gamla produkterna innehöll dessutom så stora partiklar (200-10.000 nm) att de kunde fastna i kroppen. (Silverjoner har endast en partikelstorlek på 0.24 nm.) Det krävs minst 10 gram silver som fastnar i kroppen för att det ska kunna skapa en färgförändring.

Skulle man felaktigt anta att ett 10 ppm starkt Kolloidalt Silver med en partikelstorlek på endast 0.24 nm skulle kunna få till denna kosmetiska effekt, så skulle det krävas att man konsumerar 1000 liter av produkten först. Tar man 7 teskedar (ca 2 matskedar) per dag så tar det cirka 80 år – detta är dock under förutsättning att kroppen inte utsöndrar något silver alls. Men nu är det så att till och med myndigheterna erkänner att Kolloidalt Silver rensas ut uppemot 100% på 24 timmar – så inte ens efter 80 år har man hunnit samla på sig den mängd som krävs för att drabbas av den kosmetiska biverkningen Argyri. Ionosil har sålts i 14 år utan den minsta anmärkning om färgförändringar i huden.

Enligt följande dokumentation så rensas 90-100% av silvret ut ur kroppen.
I dokumentet “Silver in Drinking-water, Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality” kan man läsa:

”… a total lifetime oral intake of about 10 g of silver can be considered as the human NOAEL. The liver plays a decisive role in silver excretion, most of what is absorbed being excreted with the bile in the faeces. In humans, under normal conditions of daily silver exposure, retention rates between 0 and 10% have been observed.”

WHO:s dokument om silver i dricksvattensammanhang.

Om att Kolloidalt Silver skulle vara potentiellt farligt

”Kolloidalt silver förbjöds som kosttillskott den 1 januari 2010. Därför att det är misstänkt som hälsofarligt. Det är inte bedömt som säkert att konsumera som livsmedel, det finns inte tillräcklig kunskap om eventuella effekter, säger Ulla Beckman, toxikolog och riskvärderare på Livsmedelsverket.”

Vår kommentar: Klassificeringen baseras på försiktighetsprincipen.10 ppm starkt KS består till 99,999% av vatten och kan sägas motsvara homeopatiska medel av spädningsklass D5. 100 liter av vätskan innehåller totalt ett gram silver och silver är helt ofarligt för däggdjursceller – till och med i doser om 5 gram silver per kilos kroppsvikt. För att få i dig 5 gram silver så måste du dricka 500 liter Ionosil, multiplicera sedan detta med din vikt i kilo – väger du 70 kg så måste du dricka 35 000 liter. Vattnet är alltså betydligt mer toxiskt än vad silvret är i Ionosil. Vatten är dödligt i en dos om 8 liter.

Följande in vivo-studie, visar inga som helst förgiftningseffekter på de djur som matats med silver. Inte ens 5 gram nanopartiklar med silver per kilo försöksdjur (motsvarar 500 liter 10 ppm starkt Kolloidalt Silver per kilo kroppsvikt) gav några skador och de var vid lika god vigör som kontrolldjuren:

”Oral administration of AgNPs at a limited dose of 5,000 mg/kg produced neither mortality nor acute toxic signs throughout the observation period. Percentage of body weight gain of the mice showed no significant difference between control and treatment groups. In the hematological analysis, there was no significant difference between mice treated with AgNPs and controls. Blood chemistry analysis also showed no differences in any of the parameter examined. There was neither any gross lesion nor histopathological change observed in various organs. The results indicated that the LD(50) of colloidal AgNPs is greater than 5,000 mg/kg body weight.”

”In summary, the present study tried to modify various toxicity tests to verify the acute toxic effects of colloidal AgNPs. The colloidal AgNPs was found to be nontoxic when oral, ocular and dermal toxicity tests in mice and guinea pigs were performed.”

ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21712637

Hela studien: jstage.jst.go.jp/article/jvms/73/11/73_11-0038/
En erkänd referens inom området toxiska metaller är Dartmouth Toxic Metals Research Program som skriver följande om rent silver:

”Unlike other metals such as lead and mercury, silver is not toxic to humans and is not known to cause cancer, reproductive or neurological damage, or other chronic adverse effects. Nor has normal day-to-day contact with solid silver coins, spoons or bowls been found to affect human health. This is because solid silver is almost completely biologically inert, and even if ingested, would pass through the human body without being absorbed into tissues.”

”Trace amounts of silver are in the bodies of all humans and animals. We normally take in between 70 and 88 micrograms of silver a day, half of that amount from our diet. Humans have evolved with efficient methods of dealing with that intake, however. Over 99 percent is readily excreted from the body.”

dartmouth.edu/~toxmetal/toxic-metals/more-metals/silver-faq

Silver i ren form, är ogiftigt för däggdjursceller. Det är rent silver man använder i produktionen av kolloidalt silver. Ett modernt elektrokolloidalt silver löser ut silverjoner i vatten med hjälp av en elektrisk process. Detta till skillnad mot äldre produkter som oftast byggde på att man löste silver i salpetersyra och som gav som resultat ett silversalt i koncentrationer uppemot 300.000 ppm med partikelstorlekar kring 1000-10.000 nm. Det finns inga registrerade biverkningar av Ionosil.

Inte ens de kosmetiska som alltid påstås och som vid närmare granskning hör till användandet av silversalter i hög koncentration. Rosemary Jacobs har själv berättat om att hon har sprutat CSP – Colloidal Silver Protein i näsan på 1950-talet. Ändock så vidhåller Åsa Melhus att Rosemary Jacobs drabbats av Argyri då hon 50 år innan Ionosil lanserats, drabbats av argyri då hon ”käkat Ionosil”. Citatet hämtat från Åsa Melhus föreläsning inför Läkarsällskapet 2007. CSP är en silvernitratform som binds till protein för att inte falla till botten och som brukade finnas i en styrka uppemot 230.000 ppm och bestod av minst 1000 nm stora partiklar. Ett oerhört starkt och korrosivt silversalt med andra ord.

rosemaryjacobs.com/rose2

I EU-dokumentet: Toxikologiska data för E 174 Silver finner vi följande om CSP: ”The colloidal silver proteins (CSP) are prepared by mixing silver nitrate,sodium hydroxide, and gelatin, which interact to form a complex colloidal aggregate.The latter can then be diluted with water to the desired concentration. There are two types of CSPs: the Mild Silver Proteins (19-23% Silver) and Strong Silver Protein (7.5-8.5% Silver). In the mild silver proteins, there are higher concentrations of silver, but it is less subject to ionization.

Vår kommentar: 23% motsvarar 230.000 ppm.

ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/scmp/documents/out30_en.pdf

I USA säljs kolloidalt silver som kosttillskott och där finns det ca 10 miljoner användare av kolloidalt silver. I Norden finns det uppemot 100.000 användare. Anledningen till att kolloidalt silver inte längre får säljas som kosttillskott, är att det Europeiska livsmedelsverket EFSA 2010 infört nya regler för kosttillskott där man enbart tillåter mineraler och spårämnen som ingår i proteiner och enzymer. Silver är ett hjälpämne som inte faller inom den kategorin. Tidningen antyder att kolloidalt silver skulle vara förbjudet som kosttillskott för att det skulle vara potentiellt farligt, det stämmer alltså inte.

Giftinformationscentralen konfirmerar att man inte har några anmälda skador från kolloidalt silver

Michael Zazzio kontaktade Giftinformationscentralen för att höra om de fått in någon skadeanmälan från användandet av kolloidalt silver. Ionosil har funnits på marknaden i 14 år men har aldrig varit föremål för några skadeanmälningar. Lyssna på Michael Zazzio när han ringer Giftinformationscentralen

Om att silver är ett nödvändigt spårämne:

”Så behöver vi över huvud taget silver?”

”Nej. Det finns inga vetenskapliga belägg för att silver skulle vara ett livsnödvändigt ämne för människor”, skriver Livsmedelsverket på hemsidan.”

Vår kommentar: Dr. Kent Holtorf, of the Holtorf Medical Group, säger att silver kan vara en naturlig komponent i människans immunförsvar: ”There is evidence that silver is a natural critical component of our immune system and that low tissue levels associated with a dietary deficiency may result in a relatively weakened immune system, making one more prone to infection.”

Med andra ord: människor med låga silvernivåer i kroppen kan vara mer mottagliga för infektion och sjukdom än de som har högre silvernivåer i kroppen. Även enligt Dr. Robert O. Becker, M.D., författare till bästsäljaren The Body Electric, och som även utfört banbrytande forskning inom silver och läkning vid Syracuse Medical University, medger följande: ”Ju lägre ens silverhalt i kroppen är – desto mer sjukdomar är det troligt att man drabbas av.” Han skrev ”While analyzing hair samples and questioning the parties involved, I noticed the correlation between low silver levels and sickness. People who showed low silver levels in their hair analysis were frequently sick. They seemed to have innumerable colds, flu, fevers, and various other sicknesses. I believe that a silver deficiency may be the key to the improper function of the immune system.”

Med två teskedar kolloidalt silver per dag får man motsvarande mängd av vad man för bara 40 år sedan kunde få i sig via kosten per dag, när man mätte silverintag via mat och vatten i USA.

Studier av Hamilton 1972, fann att det dagliga intaget av silver från en typisk diet låg i området 27-88 mikrogram per dag. (Abundance of the chemical elements in man’s diet and possible relations with environmental factors. Hamilton, E.I. and M.J. Minski. 1972/1973. Sci. Total Environ. 1: 375-394.)

Kehoe et al konstaterade i en studie 1940 att intaget av silver låg på den tiden i USA kring 88 mikrogram per dag. (Kehoe, R.A., Cholak, J. and Story, R.V. Manganese, lead, tin, aluminum, copper, and silver in normal biological material. J. Nutr., 20:85 (1940). )

Så här skriver Livsmedelsverket på sin hemsida: ”De flesta livsmedel innehåller 10-100 mikrogram silver per kg och medianintaget per dag från livsmedel inklusive dricksvatten har uppskattats till ca 7 mikrogram.”

Om avsaknad av vetenskapligt stöd:

”Anders Sultan saknar helt vetenskapliga belägg för sina påståenden, konstaterar Läkemedelsverket.”

Vår kommentar: Vi anser att Läkemedelsverket helt saknar vetenskapligat stöd för sina påståenden om att Anders Sultan skulle sakna vetenskapliga belägg.
Allt mer forskning visar hur effektivt silver kan vara på många mikrober. Nedan följer några publicerade referenser till detta.

Silver nanoparticles are broad-spectrum bactericidal and virucidal compounds

The advance in nanotechnology has enabled us to utilize particles in the size of the nanoscale. This has created new therapeutic horizons, and in the case of silver, the currently available data only reveals the surface of the potential benefits and the wide range of applications. Interactions between viral biomolecules and silver nanoparticles suggest that the use of nanosystems may contribute importantly for the enhancement of current prevention of infection and antiviral therapies. Recently, it has been suggested that silver nanoparticles (AgNPs) bind with external membrane of lipid enveloped virus to prevent the infection. Nevertheless, the interaction of AgNPs with viruses is a largely unexplored field. AgNPs has been studied particularly on HIV where it was demonstrated the mechanism of antiviral action of the nanoparticles as well as the inhibition the transmission of HIV-1 infection in human cervix organ culture. This review discusses recent advances in the understanding of the biocidal mechanisms of action of silver Nanoparticles.

jnanobiotechnology.com/content/9/1/30

Interaction of silver nanoparticles with Tacaribe virus

Silver nanoparticles are capable of inhibiting a prototype arenavirus at non-toxic concentrations and effectively inhibit arenavirus replication when administered prior to viral infection or early after initial virus exposure. This suggests that the mode of action of viral neutralization by silver nanoparticles occurs during the early phases of viral replication.

jnanobiotechnology.com/content/8/1/19

Tre studier där silvernanopartiklar används för att hämma HIV

Interaction of silver nanoparticles with HIV-1

In this work, we demonstrate that silver nanoparticles undergo a size-dependent interaction with HIV-1, with nanoparticles exclusively in the range of 1–10 nm attached to the virus. The regular spatial arrangement of the attached nanoparticles, the center-to-center distance between nanoparticles, and the fact that the exposed sulfur-bearing residues of the glycoprotein knobs would be attractive sites for nanoparticle interaction suggest that silver nanoparticles interact with the HIV-1 virus via preferential binding to the gp120 glycoprotein knobs. Due to this interaction, silver nanoparticles inhibit the virus from binding to host cells, as demonstrated in vitro.

jnanobiotechnology.com/content/3/1/6

Mode of antiviral action of silver nanoparticles against HIV-1

Our data suggest that silver nanoparticles exert anti-HIV activity at an early stage of viral replication, most likely as a virucidal agent or as an inhibitor of viral entry. Silver nanoparticles bind to gp120 in a manner that prevents CD4-dependent virion binding, fusion, and infectivity, acting as an effective virucidal agent against cell-free virus (laboratory strains, clinical isolates, T and M tropic strains, and resistant strains) and cell-associated virus. Besides, silver nanoparticles inhibit post-entry stages of the HIV-1 life cycle.

ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2818642/

Use of silver nanoparticles increased inhibition of cell-associated HIV-1 infection by neutralizing antibodies developed against HIV-1 envelope proteins

Four NABs (Monoclonal antibody to HIV-1 gp41 126-7, HIV-1 gp120 Antiserum PB1 Sub 2, HIV-1 gp120 Antiserum PB1, HIV-1 gp120 Monoclonal Antibody F425 B4e8) with or without AgNPs of 30-50 nm in size were tested against cell free and cell-associated HIVIIIB virus. All NABs inhibited HIV-1 cell free infection at a dose response manner, but with AgNPs an antiviral additive effect was not achieved Although there was no inhibition of infection with cell-associated virus by the NABs itself, AgNPs alone were able to inhibit cell associated virus infection and more importantly, when mixed together with NABs they inhibited the HIV-1 cell associated infection in an additive manner.

jnanobiotechnology.com/content/9/1/38

Silver har inte bara en antibakteriell effekt utan har i studier även visat sig motverka svamp.

”A study published in Mycoses in 2007 indicated that silver is effective against four fungi which cause major fungal infections in humans: Trichophyton rubrum, Candida albicans, Microsporum canis and Aspergillus flavus..”

The Daily Telegraph rapporterar om forskning som visar att kolloidalt silver dödar virus.

Den engelska tidningen The Daily Telegraph rapporterar om ett belgiskt universitet där man experimenterat med silvernanopartiklar fästa på en död mjölksyrabakterie – och då lyckats visa att silvernanopartiklar dödar norovirus. Norovirus är de virus som ligger bakom vinterkräksjukan och det finns många vittnesmål på nätet om hur kolloidalt silver kan hjälpa användare undvika olika former av kräksjuka. Vinterkräksjukan drabbar varje år miljontals människor. Man säger att man tror att samma form av silvernanopartiklar skulle kunna bota vanliga förkylningar.

Dr. Willy Verstraete from the University of Ghent, Belgium, discussed the findings at the Society for Applied Microbiology meeting.

elegraph.co.uk/science/science-news/8068742/Bacteria-turned-into-silver-bullet-to-combat-flu

theepochtimes.com/n2/science/common-cold-curable-with-silver-nanoparticles-44434

Ion Silvers egen virustest visar att Ionosil har goda virusneutraliserande egenskaper.

I en studie gjord på Ionosils virusdödande förmåga, så ser man att produkten har en mycket god avdödande effekt på MS2 virus. MS2 är en bakteriofag med diameter 27-34 nm som används i olika studiesammanhang när man vill se effekt på virus.

ion-silver.com/docs/Ionosil%20MS2%20removal.pdf

Om att Anders Sultans bluff ”har ytterligare en dimension”

Anders Sultans bluff har ytterligare en dimension:

I ett Youtube-klipp om ebola säger han att kolloidalt silver är som att ”slänga in en handgranat” i bakterier, svampar och virus miljö så att dessa dödas.

Vår kommentar: Citatet är hämtat från en amerikansk infektionsexpert vid namn David Weber i ett uttalande han gjorde i Los Angeless Times 2008:

”In contrast, silver kills microbes in a broad, unspecific fashion – like tossing a bomb at a bacterium. It hits many essential points such as a bacterium’s entire respiratory system. This makes it much more difficult for silver-resistance to develop.”

Man har nämligen sett att silver slår så brett att det inte finns möjlighet för bakterierna att utveckla resistens.

En bra referens rörande detta är följande:

Den 4 augusti 2008 uttalade sig infektionsexperten Dr David Weber i en artikel i Los Angeles Times och menade att han inte var övertygad om att eventuell silverresistens skulle innebära ett stort problem. Det beror på det sätt som silverjoner dödar bakterier på. Ett antibiotiskt preparat dödar en bakterie genom att påverka bakterien på ett specifikt sätt – oftast genom att hindra bakterien att dela sig. Silver påverkar mikroorganismerna på ett betydligt bredare sätt. Det är lite grann som att kasta en bomb mot bakterierna, säger Dr Weber. Fragment från denna bomb träffar viktiga punkter på bakterien som till exempel hela andningsmekanismen. Detta gör det enligt Dr Weber betydligt svårare för bakterier att utveckla resistens gentemot silver. Han noterar även att om resistens skulle utvecklas, så kommer en ökning av doseringen av silverjoner i de flesta fall ta död på bakterien ifråga.

“But Dr. David Weber, an infectious disease and public health expert at the University of North Carolina in Chapel Hill, isn’t convinced that silver resistance will prove much of a problem. Resistance to antibiotics occurs quite readily in bacteria once prolonged exposure to, say, penicillin, occurs. But there’s little reason to suppose that resistance to silver would develop so easily, he says.

An antibiotic like penicillin works by hitting a bacterium in a limited fashion, at specific sites. Because the killing is done precisely, the bacterium has a good chance of developing a mutation that would confer resistance.

In contrast, silver kills microbes in a broad, unspecific fashion — like tossing a bomb at a bacterium. It hits many essential points such as a bacterium’s entire respiratory system. This makes it much more difficult for silver-resistance to develop.

And even if tolerance did develop, Weber says, increasing the dose of silver the bacterium is exposed to will solve the problem in most cases.”

articles.latimes.com/2008/aug/04/health/he-nanoside4

Om att silverjoner har effekt på cancer

Allt fler studier visar nu på att silverjoner ofta har en bättre effekt på cancer än etablerad kemoterapi. Följande artikel i brittiska Daily Mail’s onlineversion, berättar om hur man konstaterat i forskning i Leeds, att silver har en många gånger bättre effekt på cancertumörer än etablerad behandling med cytostatika. Biverkningarna är dessutom färre, om överhuvudtaget några alls. Ett forskarlag i Leeds i England har studerat silverjonernas effekt på både bröstcancer och cancer i tarmen – och publicerat en artikel kallad “Enhanced cytotoxicity of silver complexes bearing bidentate N-heterocyclic carbene ligands.”

Silver bullet for cancer: Metal can kill some tumours better than chemotherapy with fewer side effects. Silver can kill some cancers as effectively as chemotherapy and with potentially fewer side effects, new research claims. Scientists say that old wives tales about the precious metal being a ‘silver bullet’ to beat the Big C could be true. The metal already has a wide range of medicinal uses and is a common antiseptic, antibiotic and means of purifying water in the third world.

And British researchers now say that silver compounds are as effective at killing certain cancer cells as a leading chemotherapy drug, but with potentially far fewer side-effects. They compared it to Cisplatin, currently used to treat a wide variety of cancers, but known to have harsh side effects including nausea, vomiting and even kidney damage. Silver is used already in everyday products such as deodorant with no known side-effects, and could make for a potentially cheaper alternative to platinum-based Cisplatin.

Researchers from the University of Leeds conducted lab tests which exposed breast and colon cancer cells to various silver-based chemicals over a six day period. Results, published in journal Dalton Transactions, showed that these silver-compounds were as effective as Cisplatin at killing cancer with potentially fewer side effects…

Hela artikeln här:
dailymail.co.uk/health/article-2095610/Silver-bullet-cancer-Metal-kill-tumours-better-chemotherapy-fewer-effects.html#ixzz1lHgAfBIp

Fler referenser till studien som det brittiska teamet har gjort:

Silver Is as Effective as Chemotherapy in Cancer Therapies:
http://news.softpedia.com/news/Silver-Is-as-Effective-as-Chemotherapy-in-Cancer-Therapies-250488.shtml

Silver could offer improved cancer treatment:
http://www.paneuropeannetworks.com/detail/news/silver-could-offer-improved-cancer-treatment.html

Silver as effective as popular chemotherapy drug to treat cancer:
http://truthdive.com/2012/02/03/Silver-as-effective-as-popular-chemotherapy-drug-to-treat-cancer.html

Scientists investigate whether silver could be used as a treatment for cancer:
”We have chosen silver because it has anti-cancer activity but it is inherently non-toxic to normal tissues”.

http://www.bradford.ac.uk/life-sciences/news-and-events/news/could-silver-be-used-as-a-treatment-for-cancer.php

Detta som man nu har kommit fram till i Leeds i England, stödjer den mexikanska studie som häromåret konstaterade att kolloidalt silver kunde vara ett bra alternativ i behandling av bröstcancer. Resultaten från studien visar att silverjonerna tar hand om och neutraliserar bröstcancertumörer. Man sammanfattar studien med: “The present results showed that colloidal silver might be a potential alternative agent for human breast cancer therapy”

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2996348/?tool=pubmed
Åsa Melhus är jävig

Åsa Melhus, överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala far i artiklarna med mängder av osanningar. Att kolloidalt silver har medicinska effekter är klarlagt i mängder av vetenskapliga studier som är indexerade på MEDLINE (i erkänd medicinsk vetenskaplig litteratur). Åsa Melhus påstår att det skulle krävas helvetiska mängder kolloidalt silver för att få medicinsk effekt. Yttrandet är helt osant, vilket bevisas av publicerade forskningsstudier i medicinskt referentgranskad litteratur. Åsa Melhus påstår även ogrundat att lever och njurar kan ta skada av silvret. Det finns vetenskaplig forskning som visar att det är ofarligt att inta 5 gram silver per kilo kroppsvikt. För en 70-kilos människa innebär detta 35 000 liter Ionosil. Om man dricker rent vatten så dör man innan man har fått i sig tio liter, vilket innebär att vatten är 3 500 gånger mer toxiskt än silver.

Silver används av sjukvården i silverplåster för läkning av sår. Åsa Melhus har ett patent på ett sårläkningsmedel och har därmed ekonomiska intressen i ett konkurrerande preparat och är således jävig. Att silver har effekt på sårläkning, även vid svårläkta fot- och bensår är väl känt. Mindre känt är det dock att silver även är effektivt på antibiotikaresistenta bakterier och att antibiotika även fungerar bättre i kombinationen med silver än utan.

Åsa Melhus och hennes ovetenskapliga och dåligt belagda påståenden om kolloidalt silver

Åsa Melhus säger i HD-artikeln – ”Jo, det kan döda bakterier och cancerceller. Men det krävs sådana helvetiska mängder att du blir silverförgiftad. Då kan dina njurar och din lever ta rejält med stryk, och utan njurar och lever kan du inte leva”

Vår Kommentar: Åsa Melhus är för det första jävig i sitt yttrande eftersom hon äger ett patent i en konkurrerande produkt när det gäller sårläkning. För det andra är hon extremt dåligt påläst. I studien nedan så framgår det att silverjonerrna är verksamma mot cancercellerna i mängder kring ng/ml, det vill säga mängder i ppb-området (parts per billion/miljarddelar):

“Colloidal silver had dose-dependent cytotoxic effect in MCF-7 breast cancer cells through induction of apoptosis, shown an LD50 (3.5 ng/mL) and LD100 (14 ng/mL) (*P < 0.05), significantly decreased LDH (*P < 0.05) and significantly increased SOD (*P < 0.05) activities. However, the NO production, and Gpx, CAT, and Total antioxidant activities were not affected in MCF-7 breast cancer cells. PBMC were not altered by colloidal silver.”

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2996348/

Åsa Melhus säger att det krävs ”sådana helvetiska mängder” medan forskarna som vet vad de talar om säger att det räcker med 14 ppb (parts per billion) för 100% dödande av bröstcancercellerna. Dessa nivåer kan lätt uppnås genom lokal applikation eller oralt intag. Silverjoner är så små att de lätt passerar genom huden och når underliggande område. Ionosil är en 10 ppm stark produkt, dvs den är 1000-tals gånger starkare än vad som krävs för att få effekt på cancerceller, allt enligt den ovan citerade studien.

Åsa Melhus talar om ”silverförgiftning” utan att uppenbarligen vara medveten om att det är stört omöjligt att bli silverförgiftad av ett 10 ppm starkt kolloidalt silver. Åsa vet uppenbarligen inte skillnaden mellan giftigt silvernitrat där man löser silver i salpetersyra – och ogiftigt elektriskt framställda silverjoner.

Följande in vivo-studie, visar inga som helst förgiftningseffekter på de djur som matats med silver. Inte ens 5 gram nanopartiklar med silver per kilo försöksdjur (motsvarar 500 liter 10 ppm starkt Kolloidalt Silver per kilo kroppsvikt) gav några skador och de var vid lika god vigör som kontrolldjuren:

”Oral administration of AgNPs at a limited dose of 5,000 mg/kg produced neither mortality nor acute toxic signs throughout the observation period. Percentage of body weight gain of the mice showed no significant difference between control and treatment groups. In the hematological analysis, there was no significant difference between mice treated with AgNPs and controls. Blood chemistry analysis also showed no differences in any of the parameter examined. There was neither any gross lesion nor histopathological change observed in various organs. The results indicated that the LD(50) of colloidal AgNPs is greater than 5,000 mg/kg body weight.”

”In summary, the present study tried to modify various toxicity tests to verify the acute toxic effects of colloidal AgNPs. The colloidal AgNPs was found to be nontoxic when oral, ocular and dermal toxicity tests in mice and guinea pigs were performed.”

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21712637

Hela studien: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jvms/73/11/73_11-0038/_article

Applicerar man denna kunskap på ett 10 ppm starkt kolloidalt silver, så kan en 80 kilo tung person inmundiga 500 liter (5 gram) x 80 kg, vilket visar att inte ens 40.000 liter intaget vid en och samma gång skulle kunna vara skadligt. Tyvärr dör man av vattnet i produkten redan efter 8 liter, vilket visar att vattnet i produkten är minst 2000 gånger giftigare än silvret.

Det har publicerats en serie intressanta artiklar skrivna av två amerikanska läkare, infektionsläkarna Gordon och Holtorf. De har stor erfarenhet av kolloidalt silver som man i detta sammanhang kallar för ”silver hydrosol”.

Man redovisar den effekt produkten har på bakterier, svampar och virus. Speciellt pratar man om problematiken kring infektioner i de övre luftvägarna, som ofta orsakas av virus. Trots det försöker skolmedicinen felaktigt behandla dessa infektioner med hjälp av verkningslös antibiotika. Ett bra fungerande kolloidalt silver är de båda läkarnas rekommendation istället. Det tar nämligen både svampar, virus och bakterier… Även den positiva effekt silverjoner har på cancer berörs i artiklarna.

http://www.imref.org/articles/pdfs/Townsend_I.pdf
http://www.imref.org/articles/pdfs/Townsend_II.pdf
http://www.imref.org/articles/pdfs/Townsend_III.pdf

Om silverresistens och antibiotikaresistens
”Kolloidalt silver som innehåller silverjoner kan ha en bakteriedödande effekt. Därför kan bakterier som utsätts för sådan produkt bli resistenta mot silver. Det är tänkbart att silverresistenta bakterier också blir mer motståndskraftiga mot antibiotika, säger Livsmedelsverket.”

Den senaste forskningen visar att silverjoner tar död på de antibiotikaresistenta bakterier som annars förblir levande. Silverjoner tar dessutom hål på den biofilm som bakterier bygger runt sina kolonier och som gör antibiotikan overksam. Den senaste forskningen visar att silverjoner förstärker antibiotikans effekt och tar effektivt hand om de bakterier som blivit antibiotikaresistenta.

Det finns en del publicerat kring det faktum att silver ökar antibiotikans effekt. Både Nature och Scientific American har publicerat. Det är dags att Livsmedelsverket uppdaterar sin information och kunskap.

http://www.nature.com/news/silver-makes-antibiotics-thousands-of-times-more-effective-1.13232

http://www.dailymail.co.uk/health/article-2344583/Silver-really-COULD-new-weapon-superbugs-Adding-antibiotics-boosts-effectiveness-1-000-times.html

http://www.scientificamerican.com/article/silver-makes-antibiotics-thousands-of-times-more-effective/

Även denna studie är av betydelse: Synergistic effect of silver nanoparticles with the cephalexin antibiotic against the test strains.
”With increasing drug-resistance and growing concern regarding the over-prescribing of antibiotics, there has been a resurgent interest in the use of antimicrobial silver. Unlike antibiotics, silver appears to be immune to resistance. Thus, the conjugation of antibiotic with AgNP (Silver nanoparticles) would prevent development of resistance by microbes and enhance the antimicrobial property of the antibiotic. This study is based on the synergistic effect of Cephalexin antibiotic with AgNP. The nanoparticles were evaluated for their increased antimicrobial activities with Cephalexin antibiotic against E.coli and S. aureus. The antibacterial activity of Cephalexin was increased in the presence of AgNPs against test strains. The results showed that the combination of antibiotics with AgNPs have better antimicrobial effects.”

http://bioresonline.org/article/synergistic-effect-of-silver-nanoparticles-with-the-cephalexin-antibiotic-against-the-test-strains/

Och denna: Production of Silver Nanoparticles with Strong and Stable Antimicrobial Activity against Highly Pathogenic and Multidrug Resistant Bacteria.

”We showed that our silver nanoparticles exhibited equivalent or enhanced antimicrobial activity compared to gentamicin against P. aeruginosa isolates and vancomycin against S. aureus and MRSA isolates. In addition, we showed a clear synergistic effect between silver nanoparticles and tested antibiotics. These results suggest the possibility of the use of silver nanoparticles and selected antibiotics combination to treat fastidious infections.”

http://www.hindawi.com/journals/tswj/2014/704708/

Ion Silver gjorde redan 2004 en laboratoriestudie på effekten av Ionosil på multiresistenta stafylokocker – MRSA. Resultatet visade att Ionosil utraderade alla antibiotikaresistenta bakterier på mindre än 10 minuter. En fallberättelse som Ion Silver har fått ta del av, visar att det fungerar in vivo (i kroppen) också. På mindre än 24 timmar så blev en kvinna av med en MRSA-infektion som hon dragits med i flera månader.

Hela studien här: http://www.ion-silver.com/docs/Inhibition%20of%20Staph%20aureus%20with%20Ionosil.pdf

Danska forskare synade 2007 sitt lager av antibiotikaresistenta stammar med bakterier och kontrollerade om dessa stammar även var silverresistenta. Av 400 kontrollerade stammar så var inte en enda silverresistent:

http://ing.dk/artikel/danmark-undgar-solvresistente-bakterier-83533

Det har gjorts en sammanställning av orsaker till upplevd silverresistensutveckling av den amerikanska expertgruppen IMREF. Det är en grupp forskare och läkare som har stor behandlingserfarenhet med kolloidalt silver, eller som de väljer att kalla det – silver hydrosol. De konstaterar att forskare världen runt enbart gjort studier på resistensutveckling orsakade av silvernitratbaserade behandlingslösningar, aldrig elektriskt genererat kolloidalt silver:

http://www.imref.org/articles/pdfs/Microbial_Multi-Drug_Resistance_(MDR)_And_Oligodynamic_Silver.pdf

”Experten” Hanna Karlsson måste ha missat…

Hanna Karlsson vid Karolinska Institutet påstår att det är ”extremt osannolikt” att kolloidalt silver skulle hjälpa mot cancer. De vetenskapliga studierna på området visar dock att kolloidalt silver dödar cancerceller. Att silvret inte skulle ta sig igenom huden är också ett falsarium. Det gör det. Silverjonerna är lösta i vattenvätskan och vandrar över koncentrationsgradienten – från hög till låg koncentration inne i cellerna, utanför cellerna och vid passagen över cellmembranen. Att det enligt Hanna Karlsson skulle finnas ”noll bevis” för att detta skulle fungera är rent nonsens och vittnar om nonchalans och en utpräglad okunskap på området, eller att experten måste ha missat att studera litteraturen ordentligt.

Hetsjakt på konkurrenter

Så fort någon inte anses arbeta i enlighet med det innehållslösa begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” så går läkare ihop och bedriver gemensamt häxjakt på den som ogillas, till exempel Henning Saupe, Erik Enby, Anders Forneus/Pettersson med flera. Även Michael Zazzio har sedan länge fått erfara detta.

Läkare anmälde Michael Zazzio för att han påstods ställa diagnos och en utredning sattes igång. Socialstyrelsen skickade ärendet till HSAN. HSAN fällde sedermera den anmälde trots att det inte ens är något brott att ställa diagnos enligt Socialstyrelsens egna föreskrifter. Dessutom hade Socialstyrelsen i målet inte bett om att få ut journaler på någon patient, vilket innebär att myndigheten varken hade någon vårdhändelse, diagnos, eller patient att basera målet på – vilket enligt prejudikat krävs. För att någon ska kunna fällas till ansvar i ett ansvarsmål så måste en patient ha skadats eller objektivt sett ha löpt risk att skadas. Socialstyrelsens eget informationsmaterial förklarade redan år 2004 att alla har rätt att ställa diagnos och utföra behandling såväl utifrån formell (utbildning) som reell (senare förvärvade erfarenheter) kompetens. Detta kände den tillförordnade avdelningschefen i Malmö inte till år 2014, tio år efter dokumentets tillkomst. Myndighetsutövarna läser alltså inte ens sina egna styrdokument. Domen fälldes dessutom trots att även preskriptionstiden hade löpt ut, vilket inte får ske i ett rättssäkert samhälle.

Förföljelsen slutade inte med det. Genom öron‑, näs- och halsläkarförening anmälde de drygt 800 svenska önh-läkarna därefter Michael Zazzio. Socialstyrelsen beslutade sig för att göra en utredning och tillsatte ett av sina vetenskapliga råd, en professor från Göteborg, att utreda. Denne professor satt vid tiden för anmälningen även i styrelsen för önh-läkarnas förening men under utredningens gång yppade han ingenting om att han var jävig. Hans yttrande innehöll en mängd osanningar. När de och jävet bevisades av Michael Zazzio, så tvingades Socialstyrelsens generaldirektör att avsluta ärendet men beordrade samma dag en tjänsteman i Malmö att i stället öppna ett nytt tillsynsärende och en ny utredning riktad mot Michael Zazzio. Detta får inte ske utan en föredragning och generaldirektören bröt i och med detta mot det interna regelverket. Någon föredragning gjordes nämligen aldrig. Efter drygt sju års utredningen tvingades den dock till slut läggas ner eftersom Socialstyrelsen inte hittade något enda fel. Preskription inträder redan efter två år men det struntade myndigheten i och fortsatte, genom att bryta mot gällande lagstiftning, att utreda in absurdum.

Så här får det självfallet inte gå till! Rättssäkerheten i Sverige är helt satt ur spel. Myndigheterna gör som de vill. Lagstiftningen får ge vika för personliga intressen. Ett myndighetsövergrepp drabbade Michael Zazzio och har drabbat många fler men ska inte behöva inträffa igen. Tjänstemännen måste kunna lagstiftningen innan de börjar arbeta med den.

De svenska landstingen är enligt lag skyldiga att samverka med alla privata vårdgivare, även med dem som saknar vårdavtal med landstingen. Samtliga landsting och regioner bryter medvetet mot denna lagstiftning trots att Socialstyrelsen har påtalat att landstingen måste följa lagen. När Socialstyrelsen fick in en anmälan mot de landsting som bryter mot lagen så lades utredningen underst i utredningshögen. Något beslut i ärendet fattades aldrig av myndighetspersonalen och någon förklaring skickades aldrig till anmälaren.

När den medicinska eliten bestämmer sig för att motarbeta så når pionjären aldrig upp till kraven för ”vetenskap och beprövad erfarenhet” utan de höjs hela tiden på godtycklig basis.
Den medicinska eliten sa till Michael Zazzio: – Men det finns ju inga vetenskapliga studier som stödjer din behandling. Michael lade då fram flera dussin studier som bekräftade att laserbehandling fungerar på hörselrubbningar. – Ja, men du har ju inte gjort någon egen forskning, svarade de då. Michael hade redan då slutfört en vetenskaplig behandlingsstudie och kongressrapporterat resultaten och presenterade den för läkarna. – Ja, men den kommer ändå aldrig att bli publicerad i någon erkänd, medicinsk referentgranskad litteratur, sade läkarna då. Nu är det emellertid så att den blev publicerad och även MEDLINE-indexerad. Trots detta så är det fortfarande omöjligt för patienter att genom sjukvården få tillgång till denna behandlingsform på remiss.

Ion Silver påstås bryta mot konsumentlagen

Ion Silver bryter inte mot konsumentlagen. Ion Silver saluför inte någonstans sin kolloidala silverprodukt Ionosil vare sig som läkemedel eller kosttillskott. Det görs inte några hälsopåståenden vid försäljning eller i företagets marknadsföring. Vid de tillfällen då Anders Sultan eller hans kompanjon agerar privat så har de full yttrandefrihet och kan tala fritt om olika medels hälsoeffekter.

Felprioriterad sjukvård blir kostsam

Michael Zazzio är hörselforskare och driver sedan 1990-talet en hörsel- och balansklinik, AudioLaser-Kliniken, på vilken patienter behandlas för yrsel, Ménières sjukdom, plötslig dövhet, tinnitus, hyperakusis (överkänslighet för ljud) med flera sjukdomstillstånd som landstingssjukvården inte har någon behandling för. När det gäller hyperakusi har hans forskning, vilken är publicerad i erkänd litteratur och vars resultat uppnår en extremt hög signifikans, visat på de bästa behandlingsresultat som någonsin har uppnåtts i medicinsk forskning. 100 % av de kroniskt sjuka hyperakusipatienterna blir bättre av behandlingen och fler än hälften blir friska. Försöken har upprepats av läkare i Spanien och Italien. Trots detta så får det ingen genomslagskraft i Sverige.

Landstingsläkarna säger till patienterna att det inte finns något att göra utan att de får lära sig att leva med sin sjukdom trots att landstingen enligt lagen ska remittera till andra vårdgivare och kliniker om de själva inte klarar av att ge effektiv behandling. Prestigen sätter dock stopp för remittering. Över en halv miljon svenskar lider av hyperakusi men landstingssjukvården gör ingenting för patienterna. Diagnostisering förekommer knappt av dessa patienter trots att man okomplicerat säkerställer graden av sjukdomstillståndet med hjälp av en variant av ett enkelt hörseltest som tar fem minuter att genomföra. Inte ens det gör den offentliga sjukvården. Patienter med svåra hörselrubbningar bokas in på återbesök någon gång per år eller återremitteras till primärvården för fortsatt handläggning där, trots att allmänläkarna inte kan något alls om hörselsjukdomar eller har någon utrustning för diagnostisering.

Att den landstingssjukvård som medborgarna per capita betalar nästan 40 000 kronor per år för, i många avseenden är undermålig, kan inte negligeras. Svensk sjukvård behöver en rejäl ansiktslyftning. Enbart införandet av kolloidalt silver skulle spara hundratals miljoner kronor per år åt svensk sjukvård som varje år gör av med omkring fyrahundra miljarder kronor. Ordination av behandling med ett medel kräver inte att medlet måste vara ett läkemedel. Kranvatten ordineras av sjukvården utan att vara något patenterat läkemedel och det används även vid sårvård.

PRESSETISKA REGLER

Ge korrekta nyheter

1. Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling.

Vår kommentar: Vi anser att Joakim Björck genom sin personliga agenda och kopplingar till skeptikerrörelsen VoF (Vetenskap och Folkbildning) har påverkat myndighetspersoner. Detta framkommer särskilt tydligt då Andes Tegnell säger en sak till Michael Zazzio (lyssna på bifogad ljudfil där Tegnell säger att det är känt att de kolloidalt silver fungerar mot de flesta virus) vilket är det diametralt motsatta till vad han säger till Joakim Björck.
2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer.

Vår kommentar: Inför publiceringen av artikeln har tidningen/journalisten inte kontrollerat uppgifterna. Den medicinske forskaren Michael Zazzio har haft mycket att tillägga till Joakim Björcks artikel men Joakim hörde aldrig av sig till Michael Zazzio trots två telefonmeddelanden till Joakim Björck. Dagen före publicering ringde Michael Zazzio även upp redaktören Anna Bergenström och förklarade för henne att en tidningsartikel inte kan baseras på information från ett slutet forum på facebook.

Journalisten har dessutom inte kontrollerat de sakuppgifter han har fått in från sina ”experter” inom det medicinska etablissemanget vilket har lett till att de säger emot varandra i samma artikel. Två experter ”pekar på att silverjonerna i medlet snabbt binds upp av kroppen, inte minst av proteinerna, och förlorar sin potentiella effekt. ” och den andra experten, Åsa Melhus, säger ”Nanopartiklarna i det kolloidala silvret binds inte upp, utan kan fortsätta verka och vara giftiga under resan ut i tarmen, fortsätter hon.

3. Löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten.

Vår kommentar: Rubrikerna är vilseledande, osanna och kränkande;

”Medicinbluffaren avfärdas av Pentagon”

Vår kommentar: Anders Sultan kan inte anses vara någon bluffare eftersom hans yttranden på facebook baseras på användarberättelser som bygger på emperi, och vetenskapliga studier varav flertalet är publicerade och indexerade på MEDLINE samt PubMed. Dessutom så är inte produkten en medicin utan en vattendesinfektionsprodukt som lagligen har virus-, svamp-, bakterie- och parasitdödande egenskaper.

Ebola är ett virus och kolloidalt silver har erkänt god effekt på de flesta former av virus, det erkänner till och med Anders Tegnell. Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten sade för en och en halv vecka sedan, i ett telefonsamtal med Michael Zazzio: ”Att det är känt att kolloidalt silver fungerar på de flesta virus” (Klicka här och lyssna på samtalet där Michael Zazzio och Anders Tegnell diskuterar möjliga alternativ för att få stopp på Ebola). Inte nog med att expertisen i Sverige vet detta. Det finns även ett hundratal MEDLINE-indexerade studier om kolloidalt silver och dess effekt på olika skadliga mikroorganismer såsom virus, bakterier, svamp samt encelliga organismer. Lite märkligt att våra myndigheter säger en sak i inofficiella sammanhang och en annan sak till media och allmänheten. Ännu ett tecken på att någon bestämt sig för att kolloidalt silver ska bort från dagordningen

”Så luras cancersjuka att ta bluffmedicin”

Vår kommentar: Kolloidalt silver saluförs som en vattenreningsprodukt och inte som något medicinskt preparat. Det finns heller inget lurendrejeri eller något bluffande i att i en sluten grupp (på ett slutet socialt forum på Internet) redogöra för resultat uppnådda i vetenskaplig forskning samt redogörelser från patienter som själva har vittnat om sina förbättringar i och med intagande av vattenreningsprodukten. Anders Sultan har mest haft en koordinerande roll där han samlat in och sammanställt berättelser från de nästan 20.000 medlemmarna. Detta har resulterat i 500 sidor med spännande resultat. Eftersom det handlar om en vattenreningsprodukt så har man rätt att informera om att det dödar virus, bakterier, svampar och encelliga parasiter. Virus och svamp kan orsaka cancer, vilket är väl känt och accepterat av den etablerade sjukvården (se till exempel HPV-virus som kan orsaka livmoderhalscancer).

”Tusentals utsatta för medicinbluff”

Vår kommentar: I gruppen ställer människor frågor till varandra. Den som vill besvara frågorna gör så. Gruppen är till för att människor ska kunna utbyta erfarenheter, dela sin kunskap med andra och hjälpa och stötta varandra. Alla medverkar i detta som privatpersoner i en sluten grupp och går under EU:s yttrandefrihetslagar. Myndigheter får inte bedriva olaglig cencur in absurdum.

”Ny bluffmedicin skall döda ebola”

Vår kommentar: Ebola är ett virus. Ett virus har ingen egen ämnesomsättning och eftersom det inte är levande så kan det således inte dödas. Det handlar inte om någon bluffmedicin utan som tidigare har sagts om en vattenreningsprodukt som i vetenskapliga studier har visats hämma bakterier, virus, svamp och encelliga organismer, vilket även får yttras enligt kemikalinspektionens föreskrifter. Ionosil lyder under kemikalieinspektionen. Dessutom har en minister från Sierra Leone nyligen gått ut och konfirmerat att 500 personer har blivit bättre efter att de har behandlats med kolloidalt silver.

4. Slå vakt om den dokumentära bilden. Var noga med att bilder och grafiska illustrationer är korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt.

Vår kommentar: Bilderna på ett fullt dricksglas är missvisande eftersom det för en konsument normalt sett bara handlar om att inta ett par teskedar till någon eller några matskedar kolloidalt silver 10 ppm per dag.

Den skärmdumpbild på Anders Sultan, från hans facebook-sida, som i tidningen har använt är en privat bild och användandet av den utan tillstånd strider mot upphovsrätten. Detta i sig är åtalbart.

Var generös med bemötanden

5. Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk på att bemöta ett påstående skall, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelse och genmäle skall i lämplig form publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan uppmärksammas av dem som har fått del av de ursprungliga uppgifterna. Observera att ett genmäle inte alltid kräver en redaktionell kommentar.

Vår kommentar: Vi begär omgående genmäle.

”Medlet får inte ens säljas som kosttillskott”
Vår kommentar: medlet säljs inte som kosttillskott.

”Saluföringen bryter mot lagen”
Vår kommentar: En sluten diskussionsgrupp har ingenting med saluföring att
göra. Detta har stöd i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

”Kroppen kan ta skada enligt svensk medicinsk expertis”
Vår kommentar: vid djurförsök har det visat sig att inte ens 5 g silver/kg kroppsvikt (motsvarande silvret i 500 liter 10 ppm kolloidalt silver/kg kroppsvikt) orsakar någon skada. Dartmouth Toxic Metals skriver att silver inte är giftigt för människor och det är inte heller känt att det skulle orsaka cancer, reproduktiva eller neurologiska skador eller andra kroniska biverkningar. Silver får vi i oss som ett spårämne och mer än 99 % av silvret utsöndras ur kroppen inom ett dygn.

Att Ionosil är fullständigt ofarlig att använda visar följande studie utförd på mänsklig lungvävnad:

Ionosil testades 2007 i en studie gjord på The Faculty of Pharmaceutical Sciences, Copenhagen University. Man konstaterade inga som helst toxiska effekter på mänsklig lungvävnad trots att man utsatte provet för hela 1 ppm doskoncentration i upp till 48 timmar. Trots detta kunde man alltså inte se någon som helst toxisk effekt.

”The aim of this study is to investigate the toxicity of atomic gold and silver quantum clusters and Ionosil in the human alveolar lung epithelial cell line A549. The cytotoxicity, inflammation and DNA damage were measured after 3, 24, and 48 hours by cytotoxicity detection kit, quantitative real time reverse transcriptase polymerase chain reaction of interleukin 6 mRNA, and Comet assay respectively. Ionosil and silver 2-3 atoms/cluster were tested in concentrations up to 1 mg/L and silver and gold 3-5 atoms/cluster were tested in concentrations up to 10 mg/L. This study did not detect toxicity in any samples.”

”…Ionosil were analysed in concentrations up to 1 mg/L. … for 3, 24 and 48 hours. It was not possible to document any cytotoxicity, inflammatory, or DNA damaging effects of the test suspensions at these concentrations.”

http://www.ion-silver.com/docs/An%20in%20vitro%20toxicity%20study%20of%20a%20colloid%20silver%20health%20product.pdf

Respektera den personliga integriteten

7. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.

Vår kommentar: Enligt Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna har alla rätt till privatliv. I privatlivet inryms aktiviteter på sociala medier. Artikeln har kränkt privatlivets helgd för Anders Sultan. Tidningen skulle ha avstått från sådan publicering eftersom det inte fanns något uppenbart allmänintresse som krävde offentlig belysning. Framför allt skall inte en person som agerar privat hängas ut som brottslig, med namn, företagsnamn och ort.

10. Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande.

Vår kommentar: Dagens Nyheter skrev endast ”53-åringen” om Anders Sultan medan Helsingborgs Dagblad skrev ut namnet Anders Sultan, att han är VD för Ion Silver AB, att företaget finns i Löddeköpinge samt att HD har visat bilder på företagets lokaler, vilka därför riskerar att utsättas för vandalisering.

Var varsam med bilder

11. Vad som i dessa regler sägs gäller i tillämpliga delar även om bildmaterial.

Vår kommentar: Helsingborgs Dagblad har publicerat en skärmdumpbild på Anders Sultan och hans yttrande i ett sluten grupp på facebook. Bilden är privat och publiceringen strider mot upphovsrättslagen.

Hör båda sidor

13. Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter. Var uppmärksam på att anmälningar av olika slag kan ha till enda syfte att skada den som blivit anmäld.

Vår kommentar: Joakim Björck lät aldrig Ion Silver komma till tals, trots att Ion Silvers talesperson Michael Zazzio begärde att få yttra sig. Journalisten ville inte ens ge frågorna skriftligt till Anders Sultan. Joakim Björck ringer inte tillbaka till Michael Zazzio trots upprepade e-postmeddelanden och telefonsvararmeddelanden från Michael Zazzio till Joakim Björck från onsdag den 22 oktober 2014 till måndagen den 27 oktober 2014 ( i skrivandes stund). Till och med nyhetsredaktionen ringde den 27 oktober klockan 16:40 upp Joakim Björck för att tala om för honom att Michael Zazzio önskade en kontakt med honom eftersom Michael Zazzio av Anders Sultan har utsetts till hans ombud. Trots att Joakim Björck, samma dag, den 27 oktober har ringt Anders Sultan för kommentar om myndigheternas agerande så har Joakim Björck ändå inte ringt upp Michael Zazzio trots att Michael Zazzio är Anders Sultans ombud. Så, nu begär vi att Joakim Björck ringer upp Michael Zazzio per omgående. Detta gäller även chefredaktören Lars Johansson, som inte heller han bryr sig om att ringa tillbaka till Michael Zazzio.

14. Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om fällande dom inte föreligger. Den slutliga utgången av en skildrad rättssak bör redovisas.

Vår kommentar: Helsingborgs Dagblad utmålar Anders Sultan som brottslig och gör sig därmed skyldig till grovt förtal. Anders Sultan påstås begå lagbrott trots att Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna ger alla medborgare i euroepiska länder rätten att vara privata och att kunna yttra vad som helst i privata situationer. Som tidigare har sagts så utgör en sluten facebook-grupp en privat sfär på Internet. De journalistiska pressetiska reglerna tar hänsyn till detta privata område, vilket Joakim Björck samt redaktionen på Helsingborgs Dagblad valde att inte respektera.

Var försiktig med namn

15. Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges.

Vår kommentar: Tidningen skulle ha låtit bli att publicera Anders Sultans namn eftersom han i facebook-gruppen har agerat som privatperson. I det första, fastnålade inlägget i den slutna gruppen så står det att alla deltar i gruppen som privatpersoner. Gruppen består av knappt 20 000 personer och endast en enda av dem har utpekats av Helsingborgs Dagblad. Det är oskäligt att tidningen enbart angriper Anders Sultan. Det är tydligt att artikeln utgör ett led i en modern häxjakt vilket har stöd i Joakim Björcks egna yttranden på skeptikerrörelsens forum samt på hans egen sida på facebook.

Med facit i hand

Den som tar del av vetenskapliga fakta och inte låter sig missledas av skrämselpropaganda och sensationsjournalistik där journalisten har verkat under falsk identitet, bör inte ha några svårigheter att se vad som är vetenskapliga fakta och vad som är avsett att vilseleda läsarna.

Den ursprungliga dementin som bemöter tidningens kritik med utförliga studier och som skickades till HD, kan läsas på: http://www.ion-silver.com/hd.htm

Där kan man bland annat också läsa om hur säkert ett 10 ppm starkt kolloidalt silver som Ionosil är. Man kan också se hur fel Åsa Melhus har när hon samtidigt som hon bredvilligt erkänner silvrets dödande effekt på bakterier och cancerceller, säger att det krävs ”helvetiska mängder” – när det i själva verket enbart krävs mikroskopiska mängder, vilket har stöd i publicerade studier.

Åsa Melhus säger: ”Jo, det kan döda bakterier och cancerceller. Men det krävs sådana helvetiska mängder att du blir silverförgiftad. Då kan dina njurar och din lever ta rejält med stryk, och utan njurar och lever kan du inte leva”.

Inte ens motsvarande 500 liter Ionosil per kilo kroppsvikt kan ge några skadliga effekter. Silver är ett inert grundämne som lånas av kroppen och som sedan utsöndras av kroppen på något dygn. Ionosil används i mängder om någon tesked till några matskedar per dag. Säkerhetsmarginalen är med andra ord extremt stor.

Citatet får avsluta denna replik rörande ett mycket märkligt påhopp på Anders Sultan – ett påhopp vars uppenbara syfte enbart var att grovt kränka honom och samtidigt svartmåla kolloidalt silver och de hundratusentals nöjda användare av produkten som finns i Norden. Tro nu inte att detta är enbart en svensk företeelse, i USA finns det ca 10 miljoner användare som varit smarta nog att ta ansvaret för sin hälsa i egna händer och i USA är kolloidalt silver klassat som kosttillskott.

Mer om detta kan man även läsa på: www.thenhf.se, www.2000tv.se, www.kostdemokrati.se och www.ion-silver.com.

Anders Sultan
VD, Ion Silver AB

Michael Zazzio
medicinsk forskare, indexerad på MEDLINE
vetenskapligt råd i AENORTA
privatpraktiserande kliniker i önh-sjukdomar
Styrelseordförande i Ion Silver AB
Kontaktinformation till de bakom artikelserien

Joakim Björck har som tidigare nämnts kopplingar till organisationen VoF, en lobbyingorganisation som stödjer allt som heter läkemedel – för vilka han har föreläst om kvacksalveri och alternativmedicin. Man kan undra vad han då har föreläst om eftersom han inte ens förstår innehållet i kvacksalverilagen eller känner till dess innebörd.

Joakim har varit i blåsväder förr. Han har bland annat kritiserats för artiklar där han ensidigt pekar ut invandrare som orsak till gatuvåldet i Landskrona.

http://journalisten.se/nyheter/landskrona-posten-granskad

För den som vill kika närmare på Joakim, och kanske bli vän med denna grävande journalist som så innerligt vill hjälpa till att få bort bluffprodukten som baseras på hundratals vetenskapliga studier (medline) från hyllorna – så har du hans Facebooksida här: https://www.facebook.com/joakim.bjorck.357?ref=ts&fref=ts

Att han är medlem i föreningen VoF kan man se här:

https://www.facebook.com/groups/skeplund/members/?order=default&member_query=joakim%20bj%C3%B6rck

Om du tycker att det är urusel journalistik att uttalade skeptiker under skydd av beteckningen ”journalist” ska få förfölja och förstöra för människor som oftast inte är ute efter annat än att få tillbaka sin hälsa, så kontakta gärna de ansvariga och gör din röst hörd. Vi måste sätta ner foten annars kör dessa uppenbara demokratimotståndare över vår självklara och EU-grundade rätt till yttrandefrihet.

Vill du skriva brev eller kanske ringa honom och berätta vad just du tycker om KS och hans försök att sabotera dina demokratiska rättigheter att få göra din röst hörd i ett diskussionsforum, att ta del av andras yttranden samt att använda en produkt som består av 99,999% vatten, så finns hans email och telefonnummer här:

joakim.bjorck@hd.se , Tel: 042-489 93 65 och om du vill nå honom på hans mobiltelefon: 0727-289365

Som seriöst arbetande VoF-journalist så är Joakim alltid intresserad av att tala med folk som tror sig ha fått resultat av kvacksalveriprodukter. Alla resultat går att härleda till placeboeffekten anser dessa VoFare.

Joakims chefredaktör Lars Johansson är också gärna med och lyssnar på dina åsikter:

lars.johansson@hd.se, Tel: 042-489 92 66, mobil: 070-617 95 27

Joakim är förresten med i gruppen Kolloidalt Silver 2.0, naturligtvis under falsk identitet, något som strider mot Facebooks regler…

En riktig journalist hade naturligtvis intresserat sig för de spännande resultat som gruppens medlemmar redovisar. Resultat som den vanliga sjukvården med sin mångmiljardbudget inte kommer i närheten av. Anser du Joakim vara en riktig journalist? Kan man bli annat än förbannad? Vad tycker du? Ring till honom eller chefredaktören och säg din åsikt. Gör det för att värna om dina demokratiska rätttigheter och din hälsofrihet.

Vi har en stående invitation till chefredaktör Lars Johansson om att skriva en artikel om några som fått spännande resultat av kolloidalt silver. En seriös tidning hade tagit den chansen omgående, om inte annat så för att bättra på sitt skamfilade rykte som nu resulterat i att mängder med prenumeranter sagt upp sin prenumeration som resultat av artikelserien.

Originalartikel med klickbara länkar här

4 KOMMENTARER

 1. Utmärkt svar på (för)tal!! — BRAVO Anders Sultan och Michael Zazzios!

  Har tröttnat på svenska ’journalisters’ ovederhäftiga, osanna, oförskämda och minst sagt obildade sensations-artiklar. Det finns väl knappast någon som numera tar deras dravel på allvar – USCH!!

  KS är fantastiskt bra! Jag och min man har inte haft någon infektion sedan KS kom i huset. Detta trots att vi träffar många människor med kronisk sjukdom regelbundet – både privat och på sjukhus.

 2. Helsingborgs Dagblad fortsätter med klappjakten på Anders Sultan och Ion Silver. De senaste dagarna har 2 artiklar till publicerats, den 7 och 8 november. Jag letar efter kontaktformuläret på websidan som Marina Szöges ber oss att använda men hittar ingen…. Vill gärna ha email adress eller tfn nr så jag kan skicka artiklarna direkt till DH. Kan någon informera mig hur jag gör?

 3. Inget unikt att dagstidningar skriver utan ett spår av saklighet. När folk mer o mer kan söka fakta från hela världen på nätet söker sig dagstidningarna mer till folk som inte som inte har tid eller ambition att sålla ut vad som är sakligt. Kan bara hoppas att det på sikt blir en självsanering i den här dyngan till journalistik.

 4. Vad ska man tro, köpte en liter för att testa om
  det hjälper mot en ev. svamp eller virusinfektion
  jag haft ett halvår nu – inga vanliga behandlingar
  eller mediciner verkar hjälpa.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.