Sänkta vårdkostnader med CAM-läkare

0
870

Sjukvården kostar allt mer i Europa. Därför bör kostnadseffektiviteten hos olika behandlingsmetoder undersökas och jämföras menar två holländska forskare. De visar i en studie med över 1,5 miljoner patienter att för allmänläkare som arbetar med homeopati, akupunktur och antroposofisk medicin blir vården tio procent billigare jämfört med vanliga allmänläkares insatser.

Referat: Margot Granvik

Friendly Medical professionalsBaars och Kooreman följer upp en tidigare mindre pilotstudie, Patients whose GP knows complementary medicine tend to have lower costs and live longer*, från 2012, med en ny större upprepningsstudie som omfattar över 1,5 miljoner patienter under en 6-årsperiod.

Skälet till att artikelförfattarna arbetat vidare efter pilotstudien är skenande sjukvårdskostnader på nationell nivå inom EU. Därför behövs ekonomiska utvärderingar av olika behandlingsmetoder menar Baars och Kooreman.

Studien jämför kostnaderna mellan vanliga allmänpraktiserande läkare och läkare som behandlar med homeopati, akupunktur eller antroposofisk medicin, i studien kallade CAM-läkare. Fem mätetal används: kostnaden för läkarvård, sjukhusvård, läkemedel, paramedicinsk behandling (exempelvis fysioterapibehandling) och vård som täcks av tilläggsförsäkringar utöver den obligatoriska sjukförsäkringen. Vårdskostnader under det sista levnadsåret hos en patient, samt dödlighet, mäts också.

Totalt omfattar jämförelsen 1 521 733 patienter som gått hos konventionella allmänläkare, och 18 862 patienter som behandlats av CAM-läkare under 6-årsperioden 2006-2011. 10 769 patienter som under perioden böt mellan olika behandlingsmetoder räknas in i en egen grupp och lämnas utanför jämförelsen. Medelåldern hos patienterna var 41 år och 53-55 procent var kvinnor.

Det statistiska underlaget kommer från ett försäkringsbolag. Den obligatoriska sjukförsäkringen i Holland omfattar de flesta kostnader för besök hos allmänläkare, läkemedel, sjukhusvistelse och somlig paramedicinsk behandling. Holländska medborgare kan även köpa tilläggsförsäkringar och kostnader för komplementära homeopatiska eller antroposofiska behandlingar, samt akupunktur, kan ersättas med upp till 500 euro årligen.

Till skillnad från den tidigare pilotstudien skiljer denna replikeringsstudie på obligatorisk försäkring och tilläggsförsäkringar.

Studiens två huvudsyften var att kartlägga om det finns en statistisk signifikant skillnad mellan kostnaderna för den vård konventionella allmänläkare ger och den vård som läkare med kunskaper i komplementära behandlingsmetoder ger, samt om det skiljer något i dödlighet mellan patienterna hos de två läkargrupperna.

Av de läkare som ingick i studien var 9 016 konventionella och 110 arbetade med komplementära metoder, varav 64 procent med antroposofisk medicin (70), 25 procent med homeopatisk läkekonst och 15 procent med akupunktur. Några av CAM-läkarna utövade flera av de komplementära behandlingsmetoderna, därför blir procentsatsen högre än 100.

Resultaten av den omfattande studien visar följande:

I genomsnitt är kostnaden för patienter behandlade med CAM-läkare 10 procent lägre – i genomsnitt 192 euro årligen per patient – jämfört med kostnaden för patienter behandlade av konventionella allmänläkare.
Den lägre kostnaden beror i huvudsak på lägre kostnader för sjukhusvistelser och lägre läkemedelskostnader.
Den största skillnaden märks i åldersgruppen 50-74 år, samt när man jämför patienters sista levnadsår.
Patienter med en CAM-läkare har inte signifikant högre eller lägre dödlighet än patienter behandlade av konventionella allmänläkare.

Baars och Kooreman pekar på flera styrkor med den nya studien: den omfattar över tio gånger fler konventionellt behandlade patienter och tre gånger så många CAM-behandlade patienter än den tidigare pilotstudien. Den omfattar 4,5 gånger fler konventionella läkare och 1,5 gånger fler CAM-läkare. Detta ger underlag för att dra mer precisa slutsatser om kostnader, som kan generaliseras, menar artikelförfattarna.

De påpekar även att studien sträcker sig över en lång tid och att detta ökar studiens tillförlitlighet som underlag för slutsatser.

Studie visar att kostnaden blir 192 euro lägre per år hos patienter som väljer CAM-läkare i stället för vanliga allmänläkare. När Baars och Kooreman extrapolerar vad den lägre kostnaden för CAM-läkare skulle innebära omräknat på hela den holländska befolkningen slutar summan på 3,78 miljarder euro i lägre obligatoriska försäkringskostnader. Det motsvarar ungefär 34,8 miljarder kronor årligen.

När de extrapolerar kostnadsbesparingen för både obligatorisk och tilläggsförsäkring blir besparingen 3,23 miljarder euro, det vill säga runt 29,8 miljarder kronor per år.

Baars och Kooreman presenterar flera hypoteser som kan förklara den lägre kostnaden, som att fler ”friska” patienter söker sig till CAM-läkare. Samtidigt motsägs det enligt artikelförfattarna av att det tvärtom brukar vara patienter som har varit sjuka länge som söker sig till komplementära och alternativa behandlingar.

Artikelförfattarna understryker att CAM-läkare kan bidra till att sänka vårdkostnader. De föreslår att framtida forskning därför bör fokuseras på att söka förklaringar till varför patienter som går till CAM-läkare får billigare vård, samt också att undersöka fler parametrar än dödlighet i utvärderingen av de olika behandlingsmetoderna, som att till exempel väga in hur nöjd patienten är med sin behandling.

Artikeln kan hämtas här: http://bmjopen.bmj.com/content/4/8/e005332.full?sid=0f14c591-48b8-4ff6-bdbf-d0c3324c0bbc

* Den tidigare pilotstudien är refererad på Vetenskapen om homeopati:
www.vetenskapenomhomeopati.se/samhallskostnad/billigare-vard-och-langre-liv-med-homeopati-akupunktur-och-antroposofisk-medicin

Pilotstudien: Kooreman Peter och Baars W Erik. Patients whose GP knows complementary medicine tend to have lower costs and live longer. Eur J Health Econ (2012) 13:769-776
Kan hämtas här: HYPERLINK ”http://members.ziggo.nl/peterkooreman/gpcs.pdf” http://members.ziggo.nl/peterkooreman/gpcs.pdf

Mina reflektioner:

Baars och Kooreman nämner i artikeln att den 1 juli 2013 kom den holländska sjukvårdsministern överens med sjukhus, allmänläkare och patientorganisationer om att sträva efter att bromsa ökningen av vårdkostnaderna med totalt en miljard euro under perioden 2014-2017.

I Holland ökar vårdkostnaderna kraftigt. Det gör de även i Sverige. Det är upp till våra ansvariga politiker att ta tag i den ekonomiska biten. Frågan är när vi i Sverige få seriös medicinsk vetenskaplig forskning kring olika behandlingsmetoders kostnadseffektivitet liknande den som Baars och Kooreman gör, och som de efterlyser mer av?

I sitt resonemang om vad de lägre kostnaderna kan bero på refererar Baars och Kooreman till forskning som visar att patienter som söker sig till CAM-läkare gör det för att få träffa någon som tar sig tid och som behandlar patienten som helhet. De fördelar med CAM-vård som patienter vittnar om är bland annat färre biverkningar, känsla av att ha kontroll över sin hälsa, att symtom lindras och ökad livskvalitet.

Även i Sverige är det en tydlig trend att patienter börjar efterfråga vård som ser till hela patienten.

I somras under politikerveckan i Almedalen hölls det välbesökta seminariet ”Värdebaserad vård”. Definitionen på begreppet ”Värdebaserad vård” är att den tar sin utgångspunkt i patientens behov. Sjukhus ska börja fokusera på hur vården påverkar patientens hälsa i stället för att ägna sig åt att mäta processer och aktiviteter enligt krångliga styrsystem. Kort sagt: vården ska sätta patientens behov i centrum! Värdebaserad vård håller på att införas på enheter på Sahlgrenska i Göteborg och Akademiska i Uppsala.

Således: delar av den svenska sjukvården har insett att det är patientens behov som bör styra vården!

Den homeopatiska läkekonsten har under 200 år satt patienten i centrum: All homeopatisk behandling utgår alltid ifrån individen. Hela patienten behandlas. Att den konventionella sjukvården äntligen börjar inse nödvändigheten av att vård bör utgå ifrån patienten är inte en dag för tidigt.

Något Baars och Kooreman inte nämner, som är värt att tas upp i sammanhanget är HUR man ser till hela patienten. Utövare av homeopatisk behandling vet att sjukdomar i tidigare generationer kan påverka patienten. Detta är något som vägs in och får betydelse för den homeopatiska behandlingen. Även inom den konventionella sjukvården har man på senare år börjat inse att det finns samband och det pågår mycket forskning inom den så kallade ”epigenitiken”. Detta har homeopater vetat i 200 år. Vi får vara glada att konventionell medicin äntligen insett detta, eftersom det är viktigt för patienten!

Ett skäl till de kraftigt skenande kostnaderna inom vården beror på nya och allt dyrare läkemedel för allt fler, konstaterar Baars och Kooreman. Frågan är hur länge till det är hållbart?

Till skillnad från den konventionella läkemedelsindustrin som lanserar nya dyra läkemedel, där biverkningar sällan är kända från början, är de homeopatiska läkemedlen väl beprövade. De första togs fram för 200 år sedan. De vanligaste och mest använda homeopatiska läkemedlen är noggrant utprövade och deras verkningar minutiöst dokumenterade. Tilläggas kan att de är billiga. Mycket billiga.

Det intressanta är: när kommer politiker och forskare i Sverige att ta till sig den vetenskap som finns både när det gäller kostnader och resultat kring behandlingsmetoder som homeopati och antroposofisk medicin?

Av Margot Granvik

Källa: Baars W Erik and Kooreman Peter. A 6-year comparative economic evaluation of healthcare costs and mortality rates of Dutch patients from conventional and CAM GPs. BMJ Open. 2014; 4:e005332.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.