Lagen om energins flöde

0
2493
Britt Marie J. Veijus har författat en högst remarkabel bok: Naturen berättar sanningen – en ny fysikteori – ”Lagen om energins flöde”

Bokrecension av Rolf-Gunnar Karlsson

”Med mig är det nämligen så, att jag har en gränslös längtan efter att förstå sanningen, inte bara genom att tro den, utan även förstå den.” Denna devis är lika tillämpbar på bokens författarinna som på devisens upphovsman Augustinus (354–430).

Boken börjar med konstaterandet: ”… Följ den röda tråden, och den kommer att leda dig fram till NATURENS SANNING och ’sanningens’ natur.” Litet övermaga, kan tyckas, men Naturen berättar sanningen redovisar en hållbar ”teori för allt” genom ”lagen om energins flöde”. Det är en teori som stämmer väl överens med det vi själva kan bevittna i naturen och dess olika skeenden, och den är därför fullt förståelig för var och en. Detta är således en ”teori för allt” – och alla! Här uppfylls det som fysikern Werner Heisenberg en gång uttryckte: ”Även för fysikern blir beskrivningen uttryckt på vanligt språk, kriteriet på vilken grad av förståelse som har uppnåtts!”

Boken inleds med en översikt över hur tankegångarna kring naturens fundamentala ordning har kommit till uttryck hos de mest framträdande filosoferna, tänkarna och vetenskapsmännen från ”de gamla grekerna” fram till dagens aktuella – det vill säga männens värld. Men så träder denna modiga vetenskapskvinna fram, gott och väl jämbördig med dessa auktoriteter!

Redan för 2 500 år sedan tänkte de första naturfilosoferna i termer av två motsatta och grundläggande krafter i naturen, gravitation och levitation, som en nödvändighet för att åstadkomma ett energiflöde. Genom den materialistiska syn på naturen som senare växte fram genom naturvetenskapen, omtolkades levitation som ett uttryck för verkande gravitationskraft mellan två materiella kroppar. Såväl Isaac Newton som Albert Einstein bidrog till denna syn på naturens kraftverkan för att inrätta sig i, och behaga, rådande materialistiska naturuppfattning.

Dock var både Newton och Einstein övertygade om att det finns en icke upptäckt sanning om naturen, och att det finns en grundprincip i världens uppbyggnad, utan att de för den skull lyckades i sina försök att komma fram till en ”teori för allt”. Här fullbordas det svar som de tangerade: Ett nytt paradigm!

Här beskrivs hur liv skapas och upplöses. Här avslöjas myter som råder inom den dominerande ”naturvetenskapen”. Bokens ”teori för allt” har sin grund i naturens enda lag: ”lagen om energins flöde”, vilken är naturens grundläggande ordning. Denna högre ordning består således av de två komplementära, ursprungliga krafterna, gravitations- och levitationskraften. Samverkan av skapande och upplösning mellan dessa båda krafter är en fundamental nödvändighet för att liv ska kunna uppstå.

Det finns bara en källa till naturens sanning, och sanningen om naturen. Den källan finns i naturens högre ordning. Ur konstans skapas ett ständigt pågående energiflöde – livets kretslopp. Tro och vetande får en och samma kunskapskälla, och en och samma sanningsgrund.

Den som kommit längst i förståelse av Alltet är Platon, som insåg att det är ”det goda”, idéerna, eller formerna, som är det enkla, bestående och eviga bakom manifestationen av världens mångfald, växlingar och förgänglighet, och att allt är delar av en helhet – tankar som ligger väl i linje med det som uttrycks i boken.

Energiformen, som den framställs i boken, ser likadan ut från makro- till mikronivå, och bildar således en homogen helhet. Alla tings energiform är en spegling av helhetens ordning och syfte. Energiformen reglerar allt på jorden och i världen, till ett enda flöde av energi. Formen är immateriell, men det är genom formens verkan som materia bildas.

Enligt naturens grundprincip är det mängden energi i omlopp som ger klimatpåverkan och inte själva energikällan, som är av underordnad betydelse. Eftersom förnyelsebara energikällor betraktas som klimatneutrala kommer till och med energikällor i form av sol, vind och vatten i stället att förstärka miljöpåverkan och klimatförändringar genom att öka den totala energikonsumtionen.

Avgörande för mänskligheten och allt liv är den negativa inverkan på naturens energiflöde som, i jämförelse med naturens energiomsättning, de trådlösa tekniksystemens överdimensionerade energimängder utövar, vilket ökar jordens inre tryck och temperatur. Genom ”lagen om energins flöde” introduceras ett konsekvent, nytt och hållbart sätt att tänka. Lagen sätter naturens givna ordning i främsta rummet, och därmed också förutsättningarna för ett fortsatt liv på jorden för kommande generationer.

Att vara oerhört kompetent och saklig, men samtidigt inte indoktrinerad och inmutad i fackområdet, är här en fördel av flera skäl: dels gör det att boken är skriven på ett både gripbart och begripligt sätt, dels har författaren kunnat frigöra sig från gamla paradigm och dogmer och förmått skapa en ny, helt revolutionerande och sann teoribildning och har förmånen att kunna betrakta naturen med ”kvinnlig” vidsynthet.

Boken är både väl skriven och väl illustrerad. Den borde vara kurslitteratur på gymnasienivå, samt på alla fakulteter på högskolor och universitet, såväl på medicinsk som på teologisk, teknisk och matematisk-naturvetenskaplig, för att bibringa förståelse och respekt för den sanna vetenskapen, helheten och naturens budskap och obönhörliga villkor!

Boken finns att köpa på Veijus Förlag: www.veijusforlag.se

Rolf-Gunnar Karlsson, leg. läkare, fil.kand.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.