Läkare blev falskeligen anklagad av Socialstyrelsen

9
942

(Skrolla för att läsa JO-anmälan)

När läkaren Anders Pettersson kompletterade den skolmedicinska behandlingen med homeopatiska läkemedel såg sig Socialstyrelsen tvungen att med alla medel straffa honom. Eftersom Socialstyrelsen inte hittade några allvarliga anklagelsepunkter var de tvungna att hitta på egna.

Trots att det står i patientjournalerna att Pettersson gav sina patienter både skolmedicinsk och homeopatisk behandling, påstår Socialstyrelsen felaktigt att patienter inte fick skolmedicinsk behandling.

Det är mycket anmärkningsvärt att tjänstemän på Socialstyrelsen så villigt använder sig av lögner och sätter rättssäkerheten ur spel, för att uppnå sitt syfte, nämligen förhindra läkare och annan legitimerad personal att använda homeopatiska läkemedel i vården.

Socialstyrelsen är nu anmäld till Justitieombudsmannen JO, av Michael Zazzio. (JO-anmälan finns längst ner i denna artikel)

Här nedan Anders Petterssons egna ord om Socialstyrelsens hantering av fallet

Falskt anklagad av Socialstyrelsen – Socialstyrelsen vägrar redovisa underlagen till anklagelsen.

Anders Pettersson – Socialstyrelsen granskade mig på grund av ett föredrag jag höll 2004 om homeopati. Ingen patient har någonsin anmält mig.

Socialstyrelsen i Örebro påstår och anklagar mig utan att redovisa underlag, för att jag skulle ha undanhållit skolmedicinsk behandling i flera fall. Detta stämmer inte.

Exempelvis patientfall nr 1 gäller en kvinna med kroniskt handeksem som bland annat ordinerades kortisonkräm, mjukgörande, sjukskrivning och remiss specialistbehandling på sjukhus och det andra, (patientfall nr 20), en kvinna med verucca senilis (ofarliga bruna ”talgvårtor”) på ryggen, som skrapades bort på sedvanligt sätt.

Båda fick alltså sedvanlig skolmedicinsk behandling, vilket också var dokumenterat i journalerna redan 2003.

Dessutom konstaterade Läkarförbundets konsult i hudsjukdomar professor Rorsman, Hudkliniken i Lund och HSAN (Ansvarsnämnden) redan 2005 att patientfallen 1 och 20 var klart godkänt skolmedicinskt handlagda.

Trots dessa fakta återkommer Socialstyrelsen 2010 05 05 skriftligen och påstår nu, utan underlag, att bl.a. patienterna nr 1 och 20 inte alls skulle ha fått någon skolmedicinsk behandling. Socialstyrelsens allvarliga anklagelse är svår att tolka på annat sätt än att Socialstyrelsen påstår härmed att jag undanhållit patienterna skolmedicnsk behandling de egentligen skulle ha fått och att jag därmed inte skött mitt arbete.

Den 23 september 2011 friar Högsta Förvaltningsdomstolen mig helt.

Högsta Förvaltningsdomstolen (dnr 6634/10) undanröjer alltså HSAN:s (Ansvarsnämndens), Länsrättens och Kammarrättens fällande domar, underkänner helt Socialstyrelsens anklagelser om inte jag ha arbetat enligt ”vetenskap och beprövad erfarenhet” och skriver t o m med att skolmedicinskt har jag skött alla patientfallen på ett lämpligt sätt. Motsvarande har redan Länsrätt och Kammarrätt skrivit i sina beslut.

Citat från Högsta Förvaltningsdomstolen:

Sidan 7: ”Socialstyrelsen har i det aktuella målet inte gjort gällande att AA gjort sig skyldig till medicinska misstag i form av tvivelaktiga diagnoser eller underlåtenhet att föranstalta om skolmedicinsk behandling i den utsträckning som varit påkallad (jfr RÅ 2009 ref. 65).”

Sidan 8: ”Något fall där en patient gått miste om eller riskerat att inte få lämplig skolmedicinsk behandling till följd av AAs agerande har inte påvisats.”
Jag har två gånger skriftligen begärt att få se underlagen till Socialstyrelsens allvarliga och märkliga och kränkande anklagelse från 2010 05 05, men Socialstyrelsen vägrar hittills att redovisa eventuella underlag.

Olycksfall i arbetet av Socialstyrelsen? Subjektiva uppfattningar? Fördomar? Inte förekommer väl grundlösa och t.o.m. falska anklagelser av Socialstyrelsen??

Synpunkter på rättsäkerheten:

Jag tror och utgår ifrån att de flesta myndigheter gör ett bra jobb, arbetar opartiskt och rättssäkert inkl. relevant motivering till besluten. Men vid oklarheter måste man i en rättsstat ha rätt att få se underlagen till en anklagelse och inom rimlig tid, annars rättsosäkerhet.

I aktuellt ärende, då Socialstyrelsen bl.a. vägrar redovisa underlagen till anklagelsen, då är det tyvärr svårt att frigöra sig från tanken att Socialstyrelsen har begått allvarliga fel, dels kommit med misstänkt falska och kränkande uppgifter och dels genom att vägra information om underlagen till anklagelsen.

Vem granskar socialstyrelsen?

Finns det andra som har varit med om något liknande? Vart vänder man sig för att få se de eventuella underlagen, då Socialstyrelsen vägrar lämna ut dem. Till vilken myndighet vänder man sig om det verkligen skulle vara en allvarlig, grundlös anklagelse? Och vem granskar Socialstyrelsen?? Det skulle vara intressant att få kommentarer av insiktsfulla bedömare. Vi måste slå vakt om vår rätt till rättssäkerhet.

Faktaunderlag: Yttrande 2010 10 05 Socialstyrelsen Örebro (dnr 9.4.3-13805/2010). Prof. Rorsmans utlåtande från 2005 11 10. HSAN 2961/04. Högsta Förvaltningsdomstolen dnr 6634-10 2011 09 23. Dokumenten finns hos resp. myndighet.

Mvh

Anders Pettersson leg läk
Medlem i Läkarförbundet sedan 30 år
alternativum@hotmail.com

Michael Zazzio har nu anmält socialstyrelsen till JO, för korruption och att på osanna grunder försökt fälla Anders Pettersson.

Vi andra kan hjälpa till att granskning av socialstyrelsen sker. Socialstyrelsen behöver granskas. De har en mycket lång historia med övergrepp på oliktänkande.

Genom att maila till JO och till exempel ställa en enkel fråga, – Hur går det med  ärendet;  dnr 2287/2012 (M Zazzio anmält SoS för falska anklagelser  10 april 2012)? Kan vi kan hjälpa till så att JO beslutar sig för att ta upp klagomålet, annars finns risk att de beslutar om avslag. JO behöver  inte motivera ett avslag och avslaget går inte att överklaga.

E-mail: justitieombudsmannen@jo.se.  Fråga hur det går i ärendet alternativt begär att få ut anmälan (offentlig handling)

———————————————-

JO-anmälan av Socialstyrelsen

JUSTITIEOMBUDSMANNEN

Riksdagens ombudsmän

Stockholm

Anmälan riktad mot fyra tjänstemän på Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Örebro

Anmälda myndighetstjänstemän:

Thomas Larsson, Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Örebro
Anna-Karin Andersson, Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Örebro
Knut Mårfelt, Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Örebro
Dan Andersson, Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Örebro

Tidpunkt för tjänstefel:

Thomas Larsson: maj 2010. (datum framgår av aktbilaga 61 i mål 3760-09)
Anna-Karin Andersson: maj 2010 (datum framgår av aktbilaga 61 i mål 3760-09)
Knut Mårfelt: maj 2010 (datum framgår av aktbilaga 61 i mål 3760-09)
Dan Andersson: maj 2010 (datum framgår av aktbilaga 61 i mål 3760-09).

Grund för anmälan:

Socialstyrelsens tjänstemän: Thomas Larsson, Anna-Karin Andersson, Knut Mårfelt och Dan Andersson har i aktibilaga 61 i mål 3760-09 i Kammarrätten i Stockholm ljugit och farit med osanning i Socialstyrelsens mål mot läkaren Anders Pettersson (tidigare med efternamn Forneus). Motivet för de osaningar som Socialstyrelsens tjänstemän framför i målet i Kammarrätten är att få läkaren Anders Pettersson fälld i ansvarsmålet. Thomas Larsson har varit ytterst ansvarig för beslutet. Anna‑Karin Anderssson har varit föredragande och är således ansvarig för hur ärendet har presenterats inför beslutet om Socialstyrelsens skriftliga yttrande (aktbil 61) i början av maj månad 2012 i Kammarrätten i Stockholm.

Av Socialstyrelsens inlaga (aktbilaga 61) till Kammarrätten i Stockholm framgår det att Socialstyrelsens tjänstemän påstår att patient nr 1 och nr 20 inte skulle ha fått skolmedicinsk behandling jämte den homeopatiska behandling som läkaren Anders Pettersson dessutom ordinerat patienterna.

I specialistläkaryttrande 2005-11-10 av Hans Rorsman, professor emeritus i dermatologi (hudsjukdomar) och venerologi (veneriska sjukdomar) 1972-1995, chefläkare vid Universitetssjukhuset i Lund 1983-1992, konsultläkare för Sveriges Läkarförbund mer mera framgår det att de båda patienterna (nr 1 och nr 20) har fått korrekt skolmedicinsk behandling av Anders Pettersson. Hans Rorsmans utlåtande har funnits som en aktbilaga både i målet i Kammarrätten och i Socialstyrelsens utredning 2961/04:B5. Socialstyrelsen har haft Hans Rorsmans utlåtande i sin akt 2961/04:B5 i över fyra år innan de fattar beslutet att till Kammarrätten yttra att de patienter som de facto har fått skolmedicinsk behandling inte alls skulle ha erhållit någon sådan. Socialstyrelsens tjänstemäns yttrande är osant och består av rena lögner. De har dessutom i sin utredning och i målet mot Anders Pettersson osant påstått att patientsäkerheten skulle ha varit åsidosatt eftersom Anders Pettersson enbart har ordinerat homeopatika.

Således är det styrkt att dessa tjänstemän på Socialstyrelsen är korrumperade och har konspirerat för att på osanna grunder få läkaren Anders Pettersson fälld. Det är uppenbart att de fyra tjänstemännen inte har agerat på ett etiskt försvarbart sätt och inte heller har skött sin syssla på ett godtagbart sätt.

Anders Pettersson friades slutligen i Högsta förvaltningsdomstolen men innan dess hade han på grund av det pågående målet nekats läkaranställning vilken i praktiken var klar. Grunden för att Anders Pettersson friades var att samtliga patienter hade fått skolmedicinsk behandling jämte homeopatisk behandling. Socialstyrelsens tjänstemän hade i fler än tio patientfall osant hävdat att patienterna inte skulle ha fått någon skolmedicinsk behandling alls.

Jag begär härmed att JO utreder de fyra tjänstemännen på Socialstyrelsen och för ärendet vidare till statens personalansvarsnämnd samt väcker åtal mot de nu anmälda tjänstemännen på Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Örebro.

Bilagor:

Hans Rorsmans yttrande i Socialstyrelsens utredning 2961/04:B5 (2 sidor).

Hovmantorp den 10 april 2012

Michael Zazzio, MEDLINE-indexerad forskare inom audiologi

9 KOMMENTARER

 1. Anders Pettersson är inte den ende som har utsatts för Socialstyrelsens fula metoder. Socialstyrelsens myndighetsutövare ingår i en kartell och de anställda agerar i maskopi med varandra och med de vetenskapliga råden, HSAN och förvaltningsdomstolarna. Myndigheten har förbrukat folkets förtroende och dess generaldirektör Lars-Erik Holm är en despotisk fjolla som bedriver terror innanför myndighetens väggar men som inte alls vågar att agera för att se till att myndigheten lever upp till lagstiftningen. Som tur är försvinner han snart från myndigheten men vad kommer i stället?… En som beter sig likadant? Lars-Erik Holm föregicks av en annan generaldirektör som inte heller höll måttet men vilken generaldirektör på Socialstyrelsen i modern tid har väl gjort det?

  Jag föreläser om kartellbildningen inom svensk hälso- och sjukvård och även om svensk sjukvårdslagstiftning med mera. Läs mina krönikor på http://www.kostdemokrati.se så får ni mer kött på benen när det gäller svensk sjukvård. Det finns på Kostdemokrati flera krönikörer som sakligt angriper det svenska sjukvårdssystemet.

 2. Härligt Michael. En ”despotisk fjolla”! Vilken tur att inte alla i det här landet har fått tunghäfta av all auktoritär skit vi utsätts för på daglig basis och som kränker oss och trycker ner oss och som anses så normal att om man ifrågasätter den så får man blickar som om man vore från yttre rymden 🙂

 3. Mycket bra Michael att Du tar upp detta, har mailat nedanstående till JO:
  Hoppas att fler kommer göra likadant, det är viktigt att utöva påtryckningar på dem så ärendet inte läggs ned!

  Hej!

  Jag är väldigt intresserad och skulle gärna vilja ha information och veta hur det går i fallet med dnr 2287/2012 (M Zazzio anmält SoS för falska anklagelser 10 april 2012.
  När kommer målet att tas upp? Det är ju verkligen av yttersta vikt för rättssäkerheten här i Sverige att detta tas upp!
  Som svensk medborgare så värnar jag om och är rädd om vår rättssäkerhet och i detta fall verkar det som SoS har begått ett mycket allvarligt brott och övergrepp mot läkaren Anders Pettersson så jag hoppas innerligt att detta kommer tas upp och de skyldiga får sina straff.

 4. Bra att detta ämne tas upp. Har skickat liknande mail som Janne till JO, vilket alla som läser detta och samtycker också borde göra annars är risken som sagt stor att ärendet läggs ner. Adressen som man skickar förfrågan till är: justitieombudsmannen@jo.se

  Kopiera gärna ut texten nedan.

  ”Jag önskar få information om hur det går i fallet Dnr. 2287/2012 (M Zazzio´s anmälan mot SoS för falska anklagelser 10 april 2012). När skall målet tas upp? Det är viktigt för rättssäkerheten i Sverige att målet tas upp och utreds. Som svensk medborgare värnar jag om vår rättssäkerhet och i berört fall är det mycket som tyder på att SoS begått ett mycket allvarligt brott och övergrepp i fallet mot läkaren Anders Pettersson. Jag förutsätter att målet tas upp och utreds för det är av yttersta vikt att få klarhet i om SoS är skyldig till dessa allvarliga anklagelser.”

  • Hej!
   Vill bara meddela att jag har kopierat texten och skickat den till JO
   då jag också tappat tron på rättsväsendet!
   Gäller en arbetsskada som jag inte beviljades prövningstillstånd till där jag vet att de inte bemödade sig att titta på mitt fall (en man med samma arbete och skada fick rätt!!)

   Tur att det finns personer som vill engagera sig och hjälpa andra!

   Mvh Ewa Kinning

   • Ja JO är tyvärr lika korrupta som övriga myndigheter och media i detta land, de är inte intresserade av sanningen. Detta fall blev ju nerlagt liksom många övriga fall där rättvisa ej har skipats.

 5. Jag tänker aldrig låta mig tystas.

  I dag fick jag ett JO-beslut av vilket det framgår att Erik Höglund, medicinalråd och chef på tillsysenheten, region öst (Stockholmsregionen) hade ljugit till JO för att det inte skulle framgå med all tydlighet att han och hans kollegor har struntat i min propå att vi ska ha ett möte och komma fram till ett skadestånd för det som SoS åsamkat mig då de ankalgade mig för att ha ställt diagnos, inte utföra behandling i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet samt att det kunde finnas risker med min behandling (patientsäkerheten skulle ej vara tilgodosedd). I ärendet/målet mot mig hade de ingen patient (patient krävs enligt rekvisiten), utredningen tog över två år innan de ansökte om talan i HSAN (preskriberat), de vetenskapliga råden hade olika uppfattning (de idioterna) och jag hade till stöd dussintals vetenskapliga studier varav fler än 20 är MEDLINE-indexerade.

  Jag förlorade målet. Mina överklaganden ledde inte till att något prövningstillstånd beviljades vare sig i Kammarrätt eller Regeringsrätt.

  Heja Sverige! SoS rules.

  Nästa gång jag fiser blir jag väl åtalad och fälld för brott mot miljöbalken.

 6. Det är otroligt hur korrupt detta samhälle har blivit, rättssäkerheten verkar vara totalt satt ur spel och de som har makten styr och ställer över folks huvuden hur som helst.
  Jag fick idag ett telefonsamtal från JO, kvinnan där var trevlig men berättade att det inte alls var säkert att Michaels anmälan mot SoS kommer tas upp, det kommer gå en bit in i juni innan det kommer bestämmas. Jag skulle i alla fall få besked hur det kommer gå i ärendet.
  Ja vad ska man säga, inte mycket nytt under solen, korruptionen fortgår…

 7. Staten och kapitalet går hand i hand något jag lärde mig som tonåring på -60 talet!
  De statliga byråkraterna ser till att inget kommer ut till almänheten som kan förändra den saken.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.