Forskningsmyndighet vilseleder om homeopati

14
841

 

I mars 2015 publicerade Australian National Health and Medical Research Council (NHMRC) en systematisk översiktsstudie om homeopati, som sägs vara en sammanfattning av vetenskaplig forskning på homeopati. Den påstås visa att det inte finns några tillförlitliga bevis som visar att homeopati fungerar – för ett endaste sjukdomstillstånd.
Studien är utförd två gånger !

Den första är inte publicerad. Den andra, den som säger att homeopati inte fungerar, är offentliggjord och publicerad. Den används nu för att misskreditera homeopatin världen runt.

Rachel Roberts Ordförande och VD för Homeopathy Research Institute HRI.

Den första studien, som var klar redan 2012, avvisades av NHMRC på grund av ”dålig kvalitét”. Men det har framkommit från en medlem i NHMRC:s egen expertgrupp, professor Fred Mendelsohn, att den första studien både har bra kvalitét, var noggrant utförd och visade resultat för homeopati på ett opartiskt och övertygande sätt. Trots detta eller kanske tack vare, publiceras den inte. Den är dessutom finansierad med skattepengar och borde därför ha publicerats för länge sedan.

Rachel Roberts från Homeopathy Recearch Institute berättade på HRI:s forskningskonferens Malta i maj 2017 att Studien från 2015 lider av bias, alltså är sneddriven och vinklad. Hennes redovisning avslöjade också att NHMRC medvetet har valt ett studieupplägg som missgynnar homeopatin:

• Forskarna ställde orimligt höga krav för vilka studier som fick vara med i litteraturstudien. Endast de med fler än 150 deltagare och kvalitetskrav 5/5 (Jadad scale) godkändes.

• NHMRC gick ut 2015 med att resultatet baserades på en noggrann bedömning av så många som 1863 studier, men egentligen var det 176 stycken.

• Av de 176 blev det på grund av orimigt högt ställda krav, endast fem kvar.

• Dessa fem fåtaliga studier användes sedan av forskargruppen för att konstatera att ”homeopati hjälper inte mot ett endaste hälsotillstånd”. Mer korrekt hade varit att säga att fem studier är alldeles för få, för att kunna göra en korrekt bedömning om homeopati fungerar eller inte.

• En av forskarna i expertgruppen var dessutom ansluten till en skeptikerorganisation, som lobbar mot homeopati. Han gick sedan skyndsamt ur organisationen och sade att han inte var medlem längre.

• Det fanns ingen homeopatikunnig forskare i expertgruppen och artiklar som skickades in av homeopater, togs inte med. Forskargruppen ansåg att det i det här fallet inte behövdes någon homeopatiexpert. Vid andra tillfällen tar de alltid med en ämnesexpert, för att undvika att viktiga detaljer missas.

• Forskarna läste inte originalartiklarna. Att bara nöja sig med vad andra har skrivit, kan knappast höra till god vetenskap. Speciellt inte när det gäller en rapport på hela 40 sidor.

Rachel Roberts menar, att ha krav på minst 150 deltagare för att inkluderas i NHMRC:s studie var ett krav som NHMRC aldrig tidigare har haft. I vanliga fall har de ingen gräns. Cochrane har inte heller någon nedre gräns, medan BMJ har 20 deltagare som lägsta gräns, vilket Roberts ser som ett mer normalt krav.

Exempel på studier som inte fick vara med i NHMRC litteraturstudie togs också upp

En metaanalys på barn med diarré som inkluderade 3 olika forskningstillfällen på klassisk homeopati som tillsammans utgjorde 252 deltagare togs av någon anledning inte med. Studien visar P-värdet på 0,008, som är en bra bit bättre än 0,05 som är nedre gränsen för att visa att resultatet är bättre än att bara vara en ”slump”. Ändå av någon anledning fick dessa tre studier inte vara med i NHMRC:s sammanställning.

Rachel Roberts avslutar föreläsningen med att säga, att eftersom NHMRC är världsledande i litteraturöversikter finns ingen möjlighet att tro att denna studie bara är en ”vetenskaplig miss” utan den är snarare med flit vinklad och sneddriven. Helt klart visste NHMRC vad de gjorde och de visste också vilken negativ effekt studien skulle få för homeopatin. Den används nu som ett lobb-redskap av homeopatins kritiker för att påverka opinionen, i stora delar av världen.

NHMRC-studien finns här >>>

Text: Marina Szöges

 

14 KOMMENTARER

 1. Frågor till Dan Larhammar, Kungliga Vetenskapsakademin:

  Med anledning av att Vetenskapsakademin tillsammans med European Academies’ Science Advisory Council (EACAC) arbetar med att begränsa homeopatin för utövare och patienter och den australienska studien används som ett argument i er lobby-verksamhet, har jag några frågor angående studien, som jag önskar att få svar på.

  1. Visste du med kollegor från Vetenskapsakademin att studien från NHMRC har utförts två gånger? De vägrar dessutom att publicera den första varianten, trots att den är betald med skattepengar. Det är lätt att misstänka att den första studien var till homeopatins fördel och det är därför man vägrar, trots påtryckningar, att publicera den. Hur tycker du att vi skall ställa oss till NHMRCs vägran att publicera den första studien?

  2. Hur vanligt är det att man ställer krav på att studier ska ha fler än 150 deltagare? Men eftersom varken Cochrane eller NHMRC i vanliga fall brukar ha en så högt satt gräns, undrar jag varför det i detta fall satte så höga krav?

  3. Eftersom de hade så högt ställda krav, med bland annat 150 personers gräns och jadad scale 5/5, blev det efter exkluderingarna bara fem studier kvar av ursprungligen 176. På dessa fem har man gjort bedömningen att homeopati inte hjälper mot ett endaste hälsotillstånd? Min fråga blir, kan man verkligen ogiltigförklara en terapimetod som används av miljontals världen runt, på endast fem studier? Borde inte slutsatsen snarare ha blivit att fem studier är alldeles för få för att göra en objektiv bedömning?

  4. Vad anser du om faktumet att ingen homeopatiexpert fick vara med under arbetets gång. Forskarna ansåg att det inte behövdes. De tog inte heller med studier som homeopater skickade in. Det ser faktiskt ut som om NHMRC utestängde de sakkunniga när de bestämde sig för att inte ta med en ämnesexpert och hur bra är det för studiens kredibilitet?

  5. Och slutligen. Enligt Rachel Roberts läste forskarna inte originalartiklarna, utan de nöjde sig med vad tidigare forskare hade skrivit. Är inte det också väldigt märkligt, att utföra en studie på 40 sidor som är mycket viktig för homeopatins framtida existens och inte ge sig tiden till att läsa igenom alla originalartiklar?

  Tacksam för svar!

  • Exilapotekare,

   Medan vi väntar på Dan Larhammar kanske du kan svara på några frågor.

   1. Dokumentet svarar inte på frågan varför de ställde så höga krav på artiklarna som skulle få vara med i studien. Det skulle vara minst 150 deltagare och Jadad scale 5/5. Kanske du kan svara på det, varför de i detta fall använder exceptionellt högt ställda krav när de inte annars gör det.

   2. Dokumentet svarar inte heller på, varför studie nummer ett, alltså den som utfördes innan den som vi nu diskuterar som egentligen är nr två, inte har blivit publicerad. Faktum är att de inte alls nämner något om studie nr ett i FAQ-dokumentet. Och det kan bero på att 2015 då dokumentet skrevs hade NHMRC inte ännu blivit ertappade med att försöka dölja denna studie. Men nu är det 2017 och de är avslöjade. Kommentarer på det?

   3. Har du några kommentarer angående faktum att forskargruppen exkluderade så hårt så det i slutänden bara blev fem ! studier kvar? Och på dessa fem gör de slutsatsen att homeopati inte hjälper för ett endaste hälsotillstånd. FATTA, de har byggt hela sin negativa slutsats på FEM studier!!! Hur vettigt är det?

   I dokumentet gör de också ett billigt försök att distansiera sig ifrån att en medlem i forskargruppen var medlem i en skeptikergrupp. Genomskinligt. Sedan gick han ur gruppen och sedan låtsas man som om han egentligen inte alls var skeptiker utan bara hade hamnat där för att han var intresserad av CAM och evidens. Ärs allt är så genomskinligt biaserat så det är skamligt. Medicinhistorien kommer att titta tillbaka på och undra vad vetenskapen egentligen höll på med vid den här tiden.

   Och de har också någon slags vimsig förklaring som förklarar varför de inte hade någon homeopatiexpert i forskargruppen. Har du några kommentarer på det, Exilapotekare? Hur seriöst är det att göra en litteraturstudie på någonting som man inte begriper sig på?

 2. 1. Se svar #17 – uppgiften att endast studier med Jadad-score 5 motsägs av rapportinnehållet.

  2. Jag vet inte vad som avses här? Både underlaget från Optum och hanteringen av konsultationerna från ARCH finns publicerade hos NHMRC.

  3. Uppgiften går inte att belägga i rapporten.

  Vänliga hälsningar

  • 1,2,och 3. Enligt HRIs genomgång var det högt ställda krav, högre än normalt. Studien hade utförts tidigare som var klar redan 2011. Denna studie avvisades av NHMRC. På grund av extremt högt ställda krav exluderades 171 studier bort av 176.

   För att bemöta HRI:s kritik bör man ha läst studien som är på 40 sidor och inte bara rapporten som du länkade till.

   • Tilläg #17 ger INTE svar på varför de ställde så högt ställda krav som de gjorde. Det står bara att det bestämdes och att det var på något sätt så det ska vara för sådana här studier. VILKET det inte brukar vara enligt HRI. Exilapotekare kan du inte ta och läsa studien i stället och bemöta frågorna.

    • 1. Frågan om hur högt ställda krav NHMRC har valt får ställas till dem, det är en åsiktsbaserad utgängspunit var man väljer att lägga kvalitetskravet och är du inte nöjd med deras svar över varför N=150 är det dem du får begära svar av. Rent faktabaserat gäller att ju sämre förväntad effekt (=skillnad gentemot placebogruppen i parvisa jämförelser) desto fler deltagare behövs i studierna för att detektera denna.
     Jag har läst såväl rapporten som Optums och ARChs underliggande arbeten. Ingenstans i dessa har studier som inte uppfyller en Jadad-score på 5 exkluderats per automatik varför detta påstående från dig (och tydligen HRI) ifrågasätts av mig – du har inte kommenterat detta själv annat än att fortsätta föra fram påståendet. Jag kan inte annat än undra huruvida ni har läst materialet…
     2. Jag kan bara ta ställning till det publicerade materialet och inte läsa något som inte är publicerat. Den från mitt perspektiv hittills huvudsakligen konspiratoriska argumenteringen får föras gentemot NHMRC som ni hävdar vägrat publicera denna förment positiva rapport.
     3. Som framgår i rapporten och dess underlag har betydligt fler än fem studier inkluderats. Citerat från s.16 i rapporten: ”The overview[2] considered 57 systematic reviews that assessed the effectiveness of homeopathy (individualised homeopathy or clinical homeopathy) compared to placebo or other treatment, for treating health conditions. /…/ The systematic reviews included 176 individual studies. The overview assessed the quality and considered the findings of each study using the information provided in the systematic reviews. A list of all included studies is available at http://www.nhmrc.gov.au/guidelines-publications/cam02.” Referens 2 är Optums underliggande rapport.

     • Återigen, läs orginalstudien innan du yttrar dig tack. Att bara läsa FAQ från NHMRC gör saken inte klarare. Eftersom Rachel Roberts har läst och granskat NHMRC:s studie så litar jag mer på hennes uttalande.

     • Hej Marina – jag har läst hela NHMRCs rapport inklusive de underliggande arbetena från Optum och ARCH samt deras remissomgångar. Jag finner inte i dessa något stöd för att endast 5 studier har beaktats och undrar därför hur du och HRI läst materialet. Det påpekas att endast 5 studier anses hålla den högsta evidensgraderingen men ingenstans hävdas att övriga 171 studier exkluderats i den avslutande bedömningen. Min hänvisning till FAQ:en var för din skull – det är ju enklare att argumentera när rapportören redan förklarat varför man valt N=150 och det verkade inte som om du läst NHMRCs rapport där detta också finns förklarat. Och ja – jag har läst HRIs kommentar om rapporten. Ur ett metodperspektiv är dess argumentering helt i linje med din…
      Som jag tidigare försökt föra fram kan man ha olika syn på vilka kvalitetskrav man ska ställa – NHMRC har tydligt redogjort för hur de resonerat i rapporten – men argumentationen bör ju åtminstonde föras uppriktigt, eller?

     • Jag väntar på Dan Larhammars bedömning vad han anser om NHMRCs studie. Så länge du föredrar att vara anonym så lägger jag inte stor vikt vid det du säger. Det handlar också om att ta ansvar för det man påstår och inte skydda sig bakom anonymitet.

 3. Oj då, här trycks det på ömma punkter!
  Som så ofta, hör man att det ena eller det andra är inte ”vetenskapligt”, särskilt av sådana som tillhör den traditionella skolan. Granskar man sådana uttalanden närmare, så betyder det inget annat än: ”detta uttalande är en anomali och passar inte in i vårt nuvarande paradigm eller i vårt gällande världsbild”, och så att säga som tillägg: ”detta måste strykas ur vår världsförståelse, vi bör inte nämna detta mera, vi bör inte göra detta och framför allt: vi borde inte längre betala för detta”. Sådana meningar hör man ofta från våra motståndare. Men saken är den att en anomali försvinner inte, även om socialstyrelsen eller läkemedelsverket eller exilapotekaren eller Dan Larhammar eller andra kloka exponenter har bestämt sig för det.

  Tänk att människors hjärtan har slagit i hundratusentals år, ändå så var det först 1630 som William Harvey upptäckte hjärtslaget. Innan dess var hjärtslaget en okänd funktion. När han förkunnade sin upptäckt, gick ett ramaskri genom Europa. Medicinens ”experter” gjorde narr av Harvey och sade på fullt allvar att det inte gick att uppfatta ljud i människans bröst……….

  • Hej Gert!
   Jag har inget emot om människor vänder sig till homeopater och jag har inget behov av att ”utplåna” homeopatiska läkemedel så länge de säljs och används inom lagens ramar. Jag förordar inget krav i att varje enskild patient enbart måste använda sig av vetenskapligt konventionell medicin, utan man får som individ välja att sätta sin lit till ovetenskapliga och/eller okonventionella metoder. Vad jag däremot har mycket starka åsikter om är exempelvis på vilka grunder man kommer med påståenden om läkemedels effekt och om kvaliteten i den forskning som används som evidensgrund. Ett informerat samtycke baseras på att man förstår vad man ger sig in i när man väljer behandling och här tycker jag att homeopatin (liksom flertalet okonventionella terapier) är något oärliga. De förklaringsmodeller som förs fram för allt från sjukdomsuppkomst till diagnosticering och val av läkemedel baseras på ovetenskapliga axiom inom homeopatin (eller kan i alla fall inte beläggas utanför homeopatin). Du har själv uttalat att homeopatin bör ses som en ”självständig vetenskap” som ”står utanför naturvetenskapen” – vilket jag tycker är ärligt och rakt.
   Jag kan också erkänna att jag inte tycker att offentliga medel ska finansiera homeopati förrän välutförda studier klart och tydligt visar en effekt skild från placeboeffekter. Detta är idag ett av de krav som läkemedel vilka inte uppfyller kraven för att omfattas av undantagen för homeopatiska eller växtbaserade läkemedel måste uppfylla för att erhålla försäljningstillstånd. I mitt tycke ett rimligt krav.
   Jag finner din analogi om hjärtslagen fascinerande – dels tycks den lösryckt ur historien (att hjärtat slog och pumpade är beskrivet redan i Papyrus Ebers även om egyptierna trodde att det var luft som pumpades runt) och dels understryker den dissonansen mellan dogmatiska åsikter och den kumulativa vetenskapliga kunskapen med tanke på att de flesta homeopater sätter en ära i att så nära det bara går följa Hahnemanns lära som i jämförelse med naturvetenskapen inte tycks ha genomgått någon som helst revision av kunskapsläget…

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.