Tio år sedan Uppsala Universitet snodde åt sig Zetterlingska fonden

0
671
Homeopatiska läkemedel är effektiva vid premenstruella besvär. Foto: Amanda Karlsson

 

Med anledning av att idag är det 10 år sedan personer på Uppsala Universitet fick sin vilja igenom när Kammarkollegiet godkände Universitetets ansökan om permutation av Zetterlingska fonden, återpubliceras Gunnar Janssons artikel om

                                   Zetterlings fond.

Uppsala Universitetets huvudbyggnad, invigd 1887. Foto David Castor
Det hela handlar om ränta på ränta som kring sekelskiftet hade uppgått till cirka 12 miljoner kronor, där avkastningen skulle användas till föreläsningar om homeopati. Men Uppsala Universitet ville annorlunda. Istället för att bedriva föreläsningar, med undantag av några år kring sekelskiftet, har man under 100 års tid försökt ändra i Zetterlings gåvobrev. Vilket man tyvärr lyckades med, för 10 år sedan. 

Artikel av Gunnar Jansson:

Historik

Den homeopatiska läkekonsten infördes till Sverige av Göran Wahlenberg 1780 – 1851. Han var professor i medicin och botanik vid Uppsala universitet. Hans titel var rektor magnificus. Under ca 25 års tid undervisade han i homeopati vid universitetet.

En av hans elever var P O Zetterling

Zetterling blev så intresserad av homeopatin att han donerade 5 000 riksdaler till universitetet. Donationsbrevet lyder som följer:

”Som jag under min långa studenttid blivit allt mer fästad vid Uppsala universitet anhåller jag nu att mot nedanskrivna förbehåll få med varm hand till detta universitet skänka femtusen riksdaler riksmynt, skolande räntan läggas till kapitalet tills summan blivit dubblad, varefter årligen räntan av dessa 10 000 rdr ställes till Medicinska fakultetens disposition för den medicinska vetenskapens främjande, dock med skyldighet att använda ifrågavarande ränta till arvode för föreläsningar över homeopatisk hälsolära så länge denna vetenskap har representanter vid utländska universitet.”

Zetterling sätter här ett bestämt villkor för sin donation. En skyldighet att anordna föreläsningar i homeopati vid universitetet. Zetterling undertecknade sitt donationsbrev 26 augusti 1872.

Ur ett protokoll från den medicinska fakulteten vid Kungliga universitetet i Uppsala står skrivet ”så får fakulteten ödmjukeligen anföra att hon för sin del tillstyrker mottagandet av denna gåva med de vid densamma fästade villkor”.

Därefter var det slut med universitetets ödmjukhet.

Ansökan om permutation

Den 31 maj 1907 skriver den Medicinska fakulteten till Akademiska konsortiet att de vill nyttja fondens avkastning till annat ändamål än föreläsningar om homeopati.

Som skäl anger de att homeopati inte längre kan anses vara en vetenskap. De säger att ”de homeopatiska behandlingsmetoderna var ursäktliga för den tid så de först framställdes (för mer än 100 år sedan) men att homeopatin som metod nu står i klar strid mot den nu rådande medicinska vetenskapen. Det vore medicinska fakulteten föga värdigt och knappast skulle lända universitetet till heder, därest föreläsningar över homeopatisk hälsolära skulle anordnas av fakulteten.”

I en skrivelse från 5 november 1907 går universitetskanslern emot universitetets hemställan och i beslut från den 13 mars 1908 anslöt sig Kungl. Maj:t helt till justitiekanslerns uppfattning att låta kapitalet växa med ränta på ränta tills universitetet ändrat uppfattning eller att homeopatin blivit utdöd.

År 1926 gjorde ett antal homeopatiska läkare en ny framställan om att det skulle anordnas föreläsningar i homeopati, med pengar ur donationen. Denna framställan avslogs.

Den 18 januari 1946 ansöker universitet på nytt om en ändring av donationsvillkoren. Men universitetet får på nytt avslag i en skrivelse, som är undertecknad av Tage Erlander och Lars Tunberg.

Föreläsningar i homeopati

År 1996 gjorde Academia Homeopatica med hjälp av Juristfirman Ernulf en ny framställan om att föreläsningar om homeopati skulle komma till stånd vid universitetet. Detta hjälpte tydligen för fr o m 1998 anordnades årligen flera föreläsningar i homeopati vid universitetet. Vi var många som åkte dit och försvarade homeopatin bl a Anders Pettersson, Stephanie Arnberg, Jorgos Kavouras och undertecknad. Vi föreläste för både läkarstudenter och sjuksköterskeelever. Själv var jag där 11 gånger med Dan Larhammar som opponent. Vi mötte åhörare som var både för och emot homeopatin. Mycket positivt kändes det de gånger då någon åhörare med egen erfarenhet tordes berätta att de blivit botade med hjälp av homeopati.

Universitetet ville tydligen absolut inte använda den donation som de ödmjukt emottagit till föreläsningar i homeopati, utan gjorde på nytt en framställan om permutation.

Beslut om permutation

Kammarkollegiet beslutar 2008-03-05 att tillstyrka permutationen. I en 4 sidor lång utläggning berättar Kammarkollegiet om anledningen till sitt beslut.

Man gör enligt min uppfattning en häpnadsväckande fri tolkning av donationsbrevets lydelse. Man menar att främsta syftet med donationen var att främja den medicinska vetenskapen. Man bortser således helt från skyldigheten att hålla föreläsningar i homeopatisk hälsolära som ju var klart utsagt i donationsbrevet. Som stöd för sin uppfattning hänvisar Kammarkollegiet till remissvar från Socialstyrelsen, Svenska läkarsällskapet och Kungl. Vetenskapsakademin. Samtliga dessa tre instanser tillstyrker permutationen. Socialstyrelsen säger att det inte finns någon dokumenterad forskning som stöder att användandet av homeopatiska läkemedel står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Svenska läkarsällskapet har anfört följande: ”Det är välgrundat i litteraturen att effekter inte kan skönjas ovanför ett slags placebo.” Kungl. Vetenskapsakademin anser att homeopati inte ingår i den medicinska vetenskapen och att förhållanden ändras i sådan grad att förutsättningar för permutation föreligger.

Överklagan

Kammarkollegiets beslut kunde överklagas inom tre veckor, vilket gjordes av Svenska föreningen för vetenskaplig homeopati och av undertecknad. Jag gjorde en mycket omfattande överklagan där jag påpekade hur fel de hade. Troligtvis läste inte någon igenom detta för sedan kom det ett fint officiellt brev från regeringen, utbildningsdepartementet där det stod ” Regering tar inte upp överklagan till prövning.” Skälet var att enligt förvaltningslagen § 22 1986:223 får ett beslut bara överklagas av den som beslutet angår. Regeringen finner att Kammarkollegiets beslut inte kan anses angå Gunnar Jansson på ett sådant sätt att han har rätt att överklaga beslutet. Överklagandet kan därför inte prövas av regeringen. Svenska föreningen för vetenskaplig homeopat fick ett liknande beslut.

Homeopatisk forskning

Undertecknad och många andra vet att det finns en mängd undersökningar, som visar att homeopati fungerar. Robert Hahn, forskningschef på Södertälje lasarett, skriver på sin blogg att det finns 230 vetenskapliga undersökningar om homeopati. Då man slår samman (gör en s k metaanalys av) de drygt 100 bästa studierna, vilka alla är läkemedelsprövningar (randomiserade dubbel-blindstudier) får man enligt Robert Hahn fram att homeopati är dubbelt så bra som placebo.

Man beräknar antalet läkare, över hela världen, som regelbundet använder homeopati till 250 000. I många länder betalar försäkringskassan ut ersättning för homeopatisk behandling.

Fondens avkastning

Då permutationen godkändes år 2008 var donationens värde ca 12 miljoner kronor. Enligt Uppsala universitet uppgick avkastningen från stiftelsen år 2007 till 517 000 kronor. År 2009 fördelades totalt 600 000 kronor, år 2010 1,8 miljoner och 2012 kommer totalt 2 000 000 kronor att fördelas.

Med nuvarande avkastning verkar det således som om donationen snabbt töms på pengar. Enligt min uppfattning har Uppsala universitet på ett mycket svekfullt sätt gått emot Zetterlings innersta önskan. Vid donationen skrev han som jag nu upprepar ”dock med skyldighet att använda ifrågavarande ränta till arvode för föreläsningar över homeopatisk hälsolära så länge denna vetenskap har representanter vid utländska universitet”. Det har hela tiden sedan 1872 funnits professurer i homeopati vid olika universitet någonstans i världen.

Text: Gunnar Jansson Norrköping, www.nakh.net

Litteraturförteckning:

Zetterlingska donationen av Herbert Kant
Robert Hahns blogg

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.