Studie visar att homeopati kan förebygga diarré hos nyfödda griskultingar

Print Friendly, PDF & Email

En forskningsrapport från Wageningen Universitet i Holland visar att homeopatiska medicinen Koli K 30  kan ersätta antibiotika vid behandling av E-Koli diarré hos nyfödda grisarkultingar.

Användningen av antibiotika inom djurhållningen ökar i sådan utsträckning att det hotar ge negativa hälsoeffekter för människor och djur. Homeopati kan vara ett alternativ till antibiotika och har därför testats i en randomiserad placebokontrollerad studie.

E-Koli diarré leder till viktnedgång och ökad dödlighet.

Detta är en randomiserad dubbelblindad och placebokontrollerad studie, och kan därför inte bortförklaras med att ”bara vara en placeboeffekt”

För att undersöka om homeopati skulle kunna vara ett alternativ vid behandling av griskultingar med diarré, valdes 52 dräktiga suggor ut, på en vanlig grisfarm. Suggorna delades in i två grupper. Den ena gruppen fick homeopatisk medicin och den andra gruppen fick placebo.

Suggorna i studien fick tillsammans 525 kultingar som sedan noga protokollfördes, hur många som fick diarré, hur allvarlig den var och hur länge diarrén varade samt hur smittsam den var.

Undersökningen visade att i gruppen där suggorna hade fått homeopatisk behandling hade signifikant färre smågrisar fått diarré än i placebogruppen P=0.001. Och de som ändå hade fått det, hade fått en lindragare form, med mindre smittspridning och dessutom hade diarrén gått över snabbare.

Studien gör klart, att eftersom antibiotikabehandling i djurbesättningar är ett problem med tanke på risk för resistens och läkemedelsrester, skulle homeopatisk behandling, för att att förebygga E-kolidiarré, vara ett mycket bra alternativ istället för antibiotika. Artikel: https://homeopathyresource.wordpress.com 

 

Kommentera